Godišnji izvještaj za 2003. godinu

U toku 2003 godine Ženski centar je imao dosta rezultata. Završen je istraživački projekat o nasilju u porodici, koji je podržan od DFID-a a koji je publikovan u brošuri «Nasilje u porodici u opštini Trebinje». U okviru ovog istraživačkog rada, urađene su i preporuke za Plan akcije. Dosta smo imali medijskih nastupa i na lokalnim radio-stanicama tako i na nacionalnoj TV stanici.

Kroz ovo istraživanje prikupljena je postojeća dokumentacija i iskristalisale su se potrebe. U okviru igraonica za djecu koje su vodile socijalna radnica i pedagog, djeca žrtve porodičnog nasilja su iskazala svoja osjećanja i potrebe putem igre i crteža. Kroz tih 16 igraonica im je omogućeno da svoja osjećanja straha, ljubavi, mržnje i bijesa prepoznaju i ispravno ih kontrolišu. Tu grupu je činilo desetoro djece.

Uporedo sa tim igraonicama su se odvijale i radionice za žene žrtve porodičnog nasilja, sa kojim su radili neuropsihijatar, socijalna radnica i klinički psiholog u cilju jačanja njihovih ličnosti i pružanju podrške u izlasku iz njihovih ličnih i porodičnih kriza. Ovu grupu je činilo 8 žena, a održano je 4 radionice.

U okviru projekta podržanog od strane Gender centra RS, radili smo u 18 Mjesnih zajednica sa ženama u cilju njihovog «opismenjavanja» iz oblasti ekonomije, političkog i privatnog života. Tu smo uradili 6 edukativnih radionica, gdje smo dovodili eksperte iz tih oblasti iz cijele RS. Rezultat ovih aktivnosti je 120 doedukovanih žena iz ovih oblasti za 6 mjeseci, koliko je i trajao ovaj projekat.

Ženski centar je radio sa grupom od 18 žena žrtava porodičnog nasilja, u sklopu radne terapije, trening u tapetarstvu (presvlačenje starog namještaja). Imajući u vidu da dugogodišnje nasilje izaziva destrukciju ličnosti i da je žrtvama potrebno da odmah vide rezultat svoga rada – odlučili smo se za ovu kreativnu aktivnost da bi smo na taj način učestvovali u sticanju njihovog samopoštovanja sigurnosti i socijalizacije. Rezultat ove aktivnosti koja je bila podržana od Swis Agency for Development and Cooperation /

State Secretariat for Economic Affairs, Embassy of Switzerland Cooperation Office je 18 obučenih žena žrtava porodičnog nasilja za rad u tapetarstvu, kao i 18 ojačanih i izgrađenih žena žrtava porodičnog nasilja. Ovaj projekat je trajao 6 mjeseci.

Ženski cetar je u toku ove godine imao 5 mjeseci projekat izgradnje vlastitih kapaciteta organizacije, kao i Okrugle stolove za žrtve nasilja podržan od strane Švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Rezultat ovog projekta je poprilično izgrađeni kapaciteti naše organizacije i edukovanih 20 žena žrtava porodičnog nasilja o ženskim ljudskim pravima i trenutnim važećim zakonodavstvom. Od septembra 2003 do maja 2004 godine je u realizaciji projekat edukativnih radionica u cilju prevencije o trgovini ljudima koji je podržan od strane The STAR Natwork of Work Learning, Supported by Zonta International Foundation – Batcom. Imajući u vidu da se Trebinje nalazi na tromeđi sa dvije susjedne države ( Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom), da smo siromašna zemlja u tranzitu, odlučili smo da sprovedemo 18 radionica sa sva četiri razreda srednjih škola, kao i za 8 i 9 razrede osnovnih škola.

Ovim radionicama su predhodile ankete koje su nama pomogle da utvrdimo nivo znanja učenica/učenika o ovoj problematici. Nakon sprovedenih radionica ponovili bi smo ankete da bi smo utvrdili stepen postignutog znanja – evaluacija. U okviru ove godine radionice su sprovedene u svim srednjim školama, a ukupan broj djece koja su odslušala predavanja: doktora (o polno prenosivim bolestima i psihološkim promjenama kod žrtve), policije (o metodama i saznanjima policije o trgovini i o narkomaniji), i trenerica iz NVO La Strada koji imaju Sigurnu kuću (o iskustvima NVO-a o ovoj problematici, kao i o trgovini ljudima u BiH) je oko 300.

Kao rezultate ukupnog rada Ženskog centra navela bih:

  • Podizanje svijesti o ovom problemu u lokalnoj zajednici koji se smatra «tabu» tema
  • Na osnovu našeg rada i brošure po prvi put u istoriji opštine Trebinje uveli smo u «Plan razvoja socijalne zaštite u opštini Trebinje» kao prioritetnu kategoriju djecu i žene žrtve porodičnog nasilja
  • Učestvovali smo u izradi Nacrta novog zakona o ravnopravnosti polova, kao član šire radne grupe
  • Predstavnica Ženskog centra je član šire radne grupe na državnom nivou koja radi na polju zaustavljanja nasilja nad djecom
  • Sve veći broj žena koji nam se obraća za savjet ili pomoć.