Ekspertice

Amela Bašić-Tomić

Diplomirana psihologinja

Amela Bašić Tomić je rođena 1979. godine u Banjaluci, gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu. Zvanje diplomirana psihologinja je stekla na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Od 2005. godine je aktivna u Fondaciji Udružene žene kao diplomirana psihologinja, a od 2007. godine je angažovana na poziciji menadžerice Sigurne kuće. Kroz dugogodišnje iskustvo je učestvovala brojnim edukacijama, seminarima i okruglim stolovima koji su imali za cilj unapređenje pristupa u radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, te jačanje multisektorske saradnje na različitim nivoima. Članica je Koordinacionog tijela za postupanje u slučajevima nasilja u porodici na teritoriji Grada Banja Luka i članica Savjeta za borbu protiv rodnozasnovanog nasilja pri Ministarstvu porodice, omladine I sporta RS. Članica je Društva psihologa RS i Nadzornog odbora ovog strukovnog udruženja.

Kontaktirajte

Branka Pejović Petković

Diplomirana psihološkinja

Branka Pejović rođena 24.02.1983. godine u Trebinju. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završavam u Trebinju, nakon čega upisujem Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu – odsjek za psihologiju i završavam ga u redovnom roku. Nakon toga upisujem edukaciju za KBT psihoterapeute i sa kolegama osniva prvo Psihološko savjetovalište u Istočnoj Hercegovini. Trenutno zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske na poslovima zdravstvenog saradnika za istraživanja. Aktivna u NVO sektoru gdje sam uglavnom radila sa djecom i ženema žrtvama porodičnog nasilja. Udata i majka jednog djeteta.

Kontakt: +387 65 992 553

Dijana Đurić

Studij psihologije je završila 1987. godine  na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Rijeci  a 2010. je odbranila magistraski rad : “Uloga psihosocijalne pomoći i resursa ličnosti u socijalnoj reintegraciji lica sa amputiranim ekstremitetima“ a 20019. odbranila doktorsku tezu: „Specifičnosti psihičkog funkcionisаnjа osobа sа tjelesnim oštećenjem/invаliditetom“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Odsjek za psihologiju- smjer Klinička psihologija i psihoterapija. Aktivno je učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim skupovima i objavila niz stručnih i naučnih radova u svojstvu autora ili koautora.Društveno angažovana kroz saradnju sa nevladinim organizacijama kao što su ICRC, UNFPA, IOM,   Partner, UDAS, Udružene žene i dr. U svojstvu edukatorice, trenerice i na direktnom pružanju psihološke pomći i podrške korisnicima/korisnicama.

Kontaktirajte

Dubravka Kovačević

Dubravka Kovačević  je građanska i mirovna aktivistica, najviše prepoznatljiva po zalaganju za ekonomska prava žena kroz njihovo ekonomsko osnaživanje, kao i na jačanju kapaciteta manjih ženskih organizacija civilnog društva.Vjeruje da je ekonomska nezavisnost žena ključna u ostvarivanju ženske emancipacije i prava žena u savremenom društvu, tako da su joj prioritet rada ugrožene grupe žena i pripadnica marginaliziranih žena, i svakodnevno promišlja i traži načine da se njihov standard i položaj u društvu unaprijede.

Kontaktirajte

Grozdana Panić

Diplomirana psihologinja

Tokom rada u Fondaciji ,,Lara” aktivno učestvujem  u kampanjama i projektima čiji je cilj  spriječiti rodno zasnovano nasilje  i trgovinu ljudima.  Takođe, moj angažman se ogleda kroz javno  zalaganje za  rodnu jednakost i ekonomsku nezavisnost žena.

Kao psihologinja u Sigurnoj kući kroz savjetovanje radim na saniranju posljedica nasilja i  jačanju narušenih snaga  kako bi se po izlasku iz Sigurne kuće korisnice resocijalizovale i nastavile samostalan život bez nasilja.  Pružanje psihološke podrške se nastavlja i nakon izlaska iz Sigurne kuće, podrška je takođe omogućena ženama i djeci koja  ne borave u Sigurnoj kući, ali imaju slične probleme.

Kontaktirajte

Jelena Maksimović

Jelena Maksimović rođena 1986. godine u Tuzli, završila Visoku školu unutrašnjih poslova u Banja Luci. Godine 2014. radi kao policajac u PS ZA PS Foča a  od 2015. godine radi u krim. službi PS Lopare na sprečavanju i suzbijanju svih oblika kriminaliteta.

Kontakt: +387 65 275 200

Jelica Kokotović

Magistar prava

Jelica Kokotović-dvadesetogodišnje iskustvo u radu
Jelica Kokotović rоdоm iz Тuzlе, Magistar prava оd 1999. gоdinе radi u policijiskoj strukturi.
U svојstvu inspеktоrа spеcifičnоg rеfеrаtа, prоšlа је vеliki brој sеminаrа u оrgаnizаciјi МUP-a RS.
Sа stručnjаcimа Cеntrа zа sоciјаlni rаd i Fоndаciје “Lаrа“ iz Biјеlјinе, vоdilа је еdukаtivnе rаdiоnicе prоtiv rоdnо zаsnоvаnоg nаsilја zа žеnе iz rurаlnih pоdručја. Kао prеdstаvnicа Pоliciјskе uprаvе Biјеlјinа rеdоvnо učеstvuје u kаmpаnji ,,16 dаnа аktivizmа prоtiv rоdnо zаsnоvаnоg nаsilја“. U istоm svојstvu је аktivnо učеstvоvаlа u prојеktu ,,Sеnzibilizаciја pоliciјskih službеnikа i оsnаživаnjе žrtаvа rоdnо zаsnоvаnоg nаsilја krоz multisеktоrski pristup“ kојi је оrgаnizоvаlо Udružеnjа „Мrеžе žеnа“ МUP-а RS u sаrаdnji sа Аmеričkоm аmbаsаdоm u BiH i prоgrаmоm ICIТАP.
Аktivnа је člаnicа ,,Мrеžе žеnа“ МUP-а RS оd njеnоg оsnivаnjа, kао i Оdbоrа zа rоdnа pitаnjа i ulоgu žеnа u МUP-u RS.
Kontakt: jelica.kokotovic@mup.vladars.net

Kontaktirajte

Lana Jajčević

Dugogodišnja sam aktivistica u oblasti ženskih ljudskih prava. Imam 25 godina iskustva u radu sa ženama žrtvama rodnozasnovanog nasilja. Svih 25 godina radim u pravnom savjetovalištu za žene i djecu žrtve porodičnog/rodnozasnovanog nasilja. U poslednjih godinu dana više puta sam pratila korisnice našeg savjetovališta u procesima pred sudom kao osoba od povjerenja.
Od strane različitih organizacija Institucija angažovana kao trenerica u oblastima za koje sam prošla dodatnu edukaciju kao što je instruktaža za SOS savjetnice na SOS telefonu, grupe samopomoći, rezolucija konflikta i strateško planiranje, držala brojne radionice u više od 100 škola u cijeloj BiH na temu trgovine ljudima.

Kontaktirajte

Ljilja Lukić

Novinarka i aktivistkinja

Davne devedest i neke sam nakon završene Gimnazije ostvarila tadašnji veliki san i upisala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Međutim, turbulentna vremena me odvode na drugu stranu i završavam Ekonomski fakultet, ali se nakon toga dvadeset i tri godine bavim novinarstvom (radio, novine, TV, portali). Moj aktivizam vezan je za početke tj osnivanje Fondacije “Lara”, tada Organizacije žena “Lara” (1998.), kada kao jedna od osnivačica počinjem aktivno da se uključujem u NVO sektor, kasnije i kroz druga udruženja – ekološka, sportska, udruženja kreativaca… Posao novinarke otvorio mi je mogućnosti za djelovanje u društvenom i kulturnom životu u Bijeljini, a posebno sam ponosna na činjenicu da sam bila dio ansambla koji je osnovao prvo profesionalno Gradsko pozorište u Bijeljini. Od 2020. godine stalno sam zaposlena u Fondaciji “Lara” kao koordinatorka projekata u programima borbe protiv trgovine ljudima i ekonomskog osnaživanja žena.

Kontaktirajte

Ljiljana Čičković

Ljiljana Čičković radi u oblastima nasilje u porodici i ekonomsko osnaživanje žena. Ona je incijatorica osnivanja organizacije (2002), tad pod nazivom Udruženje za pomoć djeci i ženama žrtvama porodičnog nasilja “Ženski centar” Trebinje koje je doregistrovano u fondaciju “Ženski centar” Trebinje 2016. godine. Direktno radi sa žrtvama ali i na zagovaračkim aktivnostima u cilju poboljšanja položaja žena i djece žrtava porodičnog nasilja kao i ekonomskog osnaživanja žena. Održala je brojne radionice (za subjekte zaštite, žrtve, djecu, građane i građanke) na temu nasilja u porodici, trafikinga kao i ekonomskog osnaživanja žena. Sudjelovala je u više istraživanja iz ovih oblasti. Od različitih institucija/medija je predlagana za razne nagrade/izbore najhumanije osobe/uspješne žene/osobe koja je napravila najveću promjenu u svojoj lokalnoj zajednici. Za nju ova oblast nije posao već način življenja.

Kontakt: +387 66 698 372

Kontaktirajte

Milka Stević

Diplomirana pravnica

Koordinatorica stručnog tima Sigurne kuće u Bijeljini

Rođena je 1985. godine u Tuzli. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu gdje je stekla zvanje diplomirane pravnice i položila državni ispit za rad u organima uprave.

Od 2009. godine radila je u Fondaciji „Lara“ Bijeljina kao pravna savjetnica, na zaštiti ženskih prava s fokusom na zaštitu žena I djece od porodičnog nasilja.

Od 2012. godine i dalje obavlja poslove koordinatorice Stručnog tima Sigurne kuće u Bijeljini za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.

Radila je naprojektima u oblasti borbe protiv nasilja u porodici, jačanja uloge i položaja žena na selu, povećanja zastupljenosti žena u javnom i političkom životu, saradnje sa medijima i mnogim drugim.

Bila je članica Radne grupe za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici na području Grad Bijeljine.

Kontaktirajte

Mirzeta Tomljanović

Dvadesetogodišnje iskustvo u radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Mirzeta Tomljanović rođena je u Bijeljini gdje je završila osnovnu i srednju školu. Koordinirala je skloništem za borbu protiv trgovine ljudima i jedna je od osnivačica Prve ženske zadruge u Bijeljini, aktivne od 2016. godine, koja je rezultat programa ekonomskog osnaživanja žena, u kome je Mirzeta imala direktan uticaj kroz asistenciju ženama u pisanju biznis planova, podrške i savjetovanja.

Kao uposlenica i aktivistkinja „Lare“ pohađala je brojne seminare i prošla sveobuhvatne treninge iz različitih sfera koji se tiču rodne ravnopravnosti i zaštite žena od nasilja u porodici i za osamnaest godina rada u ovoj oblasti postala je prepoznatljiva kao braniteljica ženskih prava i neko kome se žene iz našeg grada uvijek mogu obratiti za pomoć.

Kontaktirajte

Mr Željka Mileusnić

Glavna inspektorica policije, Predsjednica skupštine Mreže žena MUP RS

Željka Mileusnić rođena je 26.0.1976. godine u Banja Luci i majka je dvadestrogodišnjeg sina. Zaposlena je u MUP RS na poslovima i zadacima pomoćnice komandanta za zakonitost rada u Specijalnoj antiterorisitičkoj jedinici. Policijsku karijeru započela je u policijskoj stanici, a potom obavljala policijske poslove komandirke voda, inspektorice za predmet kriminalistika, komandirke policijske stanice, inspektorice unutrašnje kontrole, te pomoćnice komandanta.

Sprečavanjem i suzbijanjem rodno zasnovanog nasilja bavi se skoro dvije decenije, u počecima kroz predmete krivičnih djela nasilja u porodici, sprovođenjima unutrašnjih istraga policijskog postupanja u slučajevima nasilja u porodici te djelovanjem u Mreži. Magistrirala  je na temu “Krivično-pravni aspekti nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici u Republici Srpskoj”.

Kontaktirajte

Olga-Lola Ninković

Olga-Lola Ninković je psiholog čija je uža oblast interesovanja pravna psihologija. U Okružnom sudu u Banjaluci zaposlena je na mjestu Rukovodioca Odjela za podršku svjedocima. Aktivna je članica Društva psihologa Republike Srpske. Autorica  je i kooautorica više priručnika i monografija  u oblasti rada sa svjedocima i žrtvama.Kao konsultant učestvovala je u brojnim istraživanjima koji se bave sistemima psihološke podrške osjetljivih grupa  kao što su žene i djeca, žrtve različitih vrsta krivičnih djela.

Stalna je edukatorica centara za obuku sudija i tužilaca RS i FbiH.

Kontaktirajte

Prof. Dr Ivanka Marković

Dvadeset godina se zalaže za bolji krivični položaj žrtava rodno zasnovanog nasilja i učestvuje aktivno u kreiranju zakonskih rješenja iz ove oblasti

U toku svog dosadašnjeg stručnog i naučnog rada, nekoliko puta je učestvovala  u izradi Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, a bila je i predsjednik radne grupe za izradu Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta. Od 2013-2021. godine je bila predsjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj. Bila je članica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, članica Komisije za pomilovanje RS, kao i Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja RS. Učestvovala je u velikom broju projekata iz oblasti trgovine ljudima, nasilja u porodici, femicida, seksualnog iskorištavanja djece, silovanja i seksualnog uznemiravanja. Učestvovala je  u velikom broju konferencija i okruglih stolova iz oblasti krivičnog prava. Autorica je i urednica nekoliko publikacija iz oblasti rodno zasnovanog nasilja, a u svom dosadašnjem radu je, pored udžbenika iz oblasti krivičnog prava, kriminologije i  krivičnog izvršnog prava objavila i preko 90 naučnih radova u raznim časopisima.

 

Kontaktirajte

Sanja Radetić Lovrić

Socijalni i forenzički psiholog

Sanja Radetić Lovrić (Banja Luka, 1977) je socijalni i forenzički psiholog, redovni profesor na Studijskom programu psihologije, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci i odgovorni nastavnik za predmete Socijalna patologija, Psihologija kriminala, Forenzička psihologija i Socijalno-psihološka proučavanja zavisnosti. Njen naučni, istraživački i stručni rad je, u najvećoj mjeri, posvećen proučavanju veze između procesa socijalizacije i ponašanja djece u riziku, kontaktu i sukobu sa zakonom, primjeni socijalne psihologije u oblasti prava i socijalne zaštite, te razvoju pravne i forenzičke psihologije. Kreator je i nagrađivani autor programa za unaprijeđenje kvaliteta života mladih, te pokretač značajnih edukativnih programa za profesionalno usavršavanje psihologa i drugih društveno-humanističkih profesija. Predsjednica je Upravnog odbora Društva psihologa Republike Srpske od 2011 godine. Sudski vještak psihološke oblasti. Autor i koautor je većeg broja naučnih članaka, monografija i stručnih publikacija.

Kontaktirajte

Sanja Sumonja

Diplomirani psiholog, magistar nauka bezbjednosti i zaštite, samostalni inspektor u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP RS

Inspektor kriminalističke policije u MUP RS od 2003. godine. Autor i koautor većeg broja brošura na temu nasilja u porodici, zaštite djece od online  nasilja, suzbijanja diskriminacije nacionalnih manjina i kršenja prava romske djece. Učesnica velikog broja domaćih i međunarodnih konferencija na teme rodno zasnovanog nasilja i rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti kao izlagač-edukator u zemljama širom svijeta (Srbija, Crna Gora, Amerika, Kanada, Brisel, Moldavija, Kirgistan, Ukrajina, Njemačka, Velika Britanija, Vels, Južna Koreja itd.). Koordinator većeg broja projekata iz oblasti rodno zasnovanog nasilja, sprečavanja i suzbijanja diskriminacije, rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava, nasilja u porodici, LGBT…. Članica “Security Sector Reform (SSR) Advisory Network to the United Nations” pri Ujedinjenim nacijama od marta 2021. godine.

Kontaktirajte

Sara Brković Marić

Diplomirani psiholog

Sara Brković Marić je diplomirani psiholog i sistemski porodični savjetnik. Dodatno edukovana za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, bihejvioralnu forenziku te autogeni trening. Njena stručna interesovanja su usmjerena na oblast pravne psihologije i metodologije psiholoških istraživanja. Zaposlena u Okružnom sudu kao stručni savjetnik-psiholog u Odjelu za podršku svjedocima. Učestvovala u izradi nekoliko naučno-istraživačkih radova i mjernih instrumenata.

Kontaktirajte

Slađana Milovanović

Pravna savjetnica sa položenim pravosudnim ispitom

Rođena sam u Bijeljini, gdje sam završila osnovnu školu i Gimnaziju “Filip Višnjić”. Diplomu Pravnog fakulteta Univerzita u Beogradu stekla sam 2002. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža u Novoj banci a.d. Banja Luka (tada Bijeljina), radno iskustvo sam sticala na poziciji investicionog menadžera u Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova” a.d. Bijeljina, gdje sam se zadržala sve do aprila mjeseca 2017. godine. Od oktobra mjeseca 2020. godine angažovana sam u Fondaciji “Lara” iz Bijeljine na poslovima pravne savjetnice sa položenim pravosudnim ispitom.

Kontaktirajte