Zbornik radova sa međunarodne konferencije oktobar 2006