Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini

II

P R O G R A M

ZAPOŠLjAVANjA I SAMOZAPOŠLjAVANjA CILjNIH KATEGORIJA U PRIVREDI U 2022. GODINI

1.    Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini”, čija je ukupna vrijednost 3.650.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 850 lica iz ciljne grupe Programa, koja traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi:

Dugoročno nezaposleni (prijavljeni na evidenciju 12 mjeseci i duže),
Lica sa niskim kvalifikacijama (lica SSS i niže kvalifikacije) prijavljena na evidenciju najmanje šest mjeseci,
Nezaposlena lica iz ruralnih područja sa posebnim osvrtom na žene iz ruralnih područja, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, lica starosti 40 i više godina, lica sa invaliditetom, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece, bez obzira na dužinu čekanja na evidenciji;
Korisnici određenih socijalnih davanja.

Ruralnim naseljima smatraće se sva naselja u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim oštinama i sva ostala naselja koja imaju manje od 15.000 stanovnika u skladu sa zvaničnim statističkim pokazateljima Republičkog zavoda za statistiku.

Program sadrži dvije komponente:

Komponenta:  Finansiranje  zapošljavanja  kod  poslodavaca   lica  iz   ciljne grupe Programa za 600 lica po 4.000, 00 KM po jednom licu što ukupno iznosi 2.400.000,00 KM. Iznos se uvećava za 10% za zapošljavanje žena iz ruralnih područja.

Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 250 lica u iznosu od 000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi

1.250.000 KM.

Realizacija i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17, 31/19 i 5/22), dok će se obaveze poslodavaca precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu najmanje 24 mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa lica zaposlenih putem Programa.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava se vrši na sljedeći način:

1.1.       Komponenta – zapošljavanje kod poslodavca:
60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemu radnika,
40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko poslodavac ispunjava obaveze iz ugovora.

1.2.     Komponenta – samozapošljavanje:
70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro računa,
30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko korisnik sredstava ispunjava obaveze iz ugovora.

2.    Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz privrede koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske koji ispunjavaju uslove javnog poziva i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe.

2.1.   Subvenciju za zapošljavanje može ostvariti poslodavac pod sljedećim uslovima:
Da zapošljava nezaposlena lica sa evidencije Zavoda u skladu sa uslovima definisanim u javnom pozivu;
Da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;
Da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
Da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;
Da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih radnika;
Da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;
Da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u posljednjih 12 mjeseci, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahtjeva;
Da broj zaposlenih nije manji u prosjeku u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja;
Da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

Sredstva se neće odobravati poslodavcu za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje već finansirano u prethodnih pet godina po ranijim programima zapošljavanja kod tog poslodavca, kao ni za lica koja su u prethodnih pet godina koristila sredstva Zavoda, za samozapošljavanje.

Pri bodovanju zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

Vrsta djelatnosti poslodavca;
Razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;
Dužina obavljanja djelatnosti;
Broj i struktura lica koja se zapošljavaju zavisno od programa zapošljavanja;
Prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;
Povećanje ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca u posljednjih šest mjeseci;
Finansijski pokazatelji;

Način bodovanja utvrđuje se posebnim uputstvom o načinu rada komisija za obradu i ocjenu programa u skladu sa pojedinačnim programom zapošljavanja koje donosi

direktor Zavoda.

Kod dodjele sredstava vodiće se računa koliko poslodavac ukupno zapošljava radnika i shodno tome predlagaće se broj radnika i iznos sredstava.

Poslodavac  ne  može  zaposliti  radnika  prije  dostavljanja  odluke     o odobravanju sredstava.

2.2.   Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

Prijavljen na evidenciju nezaposlenih u periodu definisanim javnim pozivom;
Podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;
Uspješno završio obuku iz preduzetništva;
Izvršio registraciju djelatnosti nakon objavljivanja javnog poziva ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva.

Subvencija za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva u formi preduzetništva ili drugog oblika

preduzetništva ili osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

Ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
Ako je već koristio subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;
Ako je bio finansiran po programima Zavoda kod poslodavaca u posljednje tri godine;
Ako je u poslednja 24 mjeseca prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu odjavilo.

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje imaju obavezu da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva provedenu u drugoj odgovarajućoj organizaciji dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili certifikat).

Pri bodovanju zahtjeva za samozapošljavanje mogu se uzeti u obzir sljedeći kriterijumi:

Planirana vrsta djelatnosti;
Razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;
Kategorija lica koja se samozapošljava zavisno od programa zapošljavanja;
Biznis plan.

Način bodovanja utvrđuje se posebnim uputstvom o načinu rada komisija za obradu i ocjenu programa u skladu sa pojedinačnim programom zapošljavanja koje donosi direktor Zavoda.

3.  Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev (u dva primjerka) se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica, kao  i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (www.zzzrs.net).

Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva samozapošljavanja ili zapošljavanje kod poslodavaca, podnosi:

3.1.   Za poslodavca:
Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;
Rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB) samo u slučaju da JIB nije naveden u rješenju o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
Program zapošljavanja (prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda);
Kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica i preduzetnike ukoliko vode

dvojno knjigovodstvo, odnosno propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike;

Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;
Kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;
Dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja i posljednja strana obrasca 1002 – mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva).

3.2.   Za samozapošljavanje:

Dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva;
Biznis plan;
Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika nakon objavljivanja javnog poziva

/izjava da će preduzetnička djelatnost ili privredno društvo biti registrovano nakon objavljivanja javnog poziva/potvrda o pokretanju registracije preduzetničke djelatnosti nakon objavljivanja javnog poziva.

4.  Obaveze korisnika subvencije su:

Obaveze poslodavaca:
Da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;
Da u roku od 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi radnike u radni odnos i sa njima zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima na puno radno vrijeme i na neodređen vremenski period.
Da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza poslodavca;
Da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Korisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od

10.000 KM, odnosno do 10.000 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

4.2.   Obaveze nezaposlenih lica:
Korisnik sredstava je obavezan da registruje vlastitu djelatnost i zasnuje radni odnos u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava.
Da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;
Da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;
Da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

Nezaposleno lice – korisnik subvencije za samozapošljavanje, dužan je dostaviti Zavodu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza.

Korisnik subvencije koji ne izvrši ugovorene obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

5.  Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7.3.2022. godine.

 

IV

PROGRAM

PODRŠKE PRIVREDI PUTEM POVRATA UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA ZA NOVO ZAPOŠLjAVANjE RADNIKA

 

1. Predmet poziva

 

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika” čija je ukupna vrijednost 5.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Program obuhvata nezaposlena lica sa višim kvalifikacijama, pretežno mlađe i srednje dobi, te privredni sektori i preduzeća u kojima se stvaraju radna mjesta sa većom dodanom vrijednošću, a zasnovali su radni odnos u periodu od 1. 1. 2021. do 31.

2021. godine.

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17, 31/19 i 5/22).

Sredstva se odobravaju bespovratno i doznačavaju u iznosu plaćenih poreza i doprinosa za radnike primljene u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine. Sredstva se odobravaju i doznačavaju samo za onaj broj radnika koji predstavljaju povećanje sa 31. 12. 2021. u odnosu na 31. 12. 2020. godine i koja su se nalazila u radnom odnosu kod poslodavca sa 31. 12. 2021. godine i bila prijavljena na puno radno vrijeme. Putem obrasca 1002 – mjesečna prijava poreza po odbitku dokazuje se iznos obračunatih poreza i doprinosa dok se provjera istih vrši u bazi Poreske uprave.

2.     Prava i uslovi učešća

Pravo učešća po programu imaju privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici) koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i ispunjavaju sljedeće uslove:

Da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu
2021 – 31. 12. 2021. godine u odnosu na 31. 12. 2020. godine što se utvrđuje provjerom u bazi podataka Poreske uprave Republike Srpske..
Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.
Da su zaposlili radnike u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine na puno radno vrijeme (8 sati).
Da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak.
Poslodavac se obavezuje da će zadržati navedeni broj radnika dvije godine od dana stupanja radnika na rad.

Prednost prilikom odobravanja sredstava imaće poslodavci koji su zapošljavali veći broj lica (10 lica i više).

U Programu ne mogu učestvovati:

Javna preduzeća, javne ustanove, subjekti koji se finansiraju iz budžeta Republike, gradova, opština i javnih fondova, odnosno koji su pod njihovom kontrolom.
Poslodavci koji nisu ispunili ugovorne obaveze po ranijim programima zapošljavanja.
Poslodavci za ona lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u 2021. godini po programima zapošljavanja.

2.  Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev (u dva primjerka) se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje

(www.zzzrs.net).

Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;
Rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB) samo u slučaju da JIB nije naveden u rješenju o registraciji pravnog lica ili preduzetnika
Lista zaposlenih radnika u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine, ime i prezime lica, zanimanje, jedinstveni matični broj, datum zasnivanja radnog odnosa, iznos uplaćenih poreza i doprinosa na lična primanja (provjeru iznosa uplaćenih poreza i doprinosa vršiće Zavod za zapošljavanje kroz bazu Poreske uprave Republike Srpske);
Uvjerenje biroa za lica koja su se nalazila na evidenciji nezaposlenih (dostavlja biro);
Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (poresko uvjerenje iz Poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev.
Kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;
Dokaz o broju zaposlenih sa 12. 2020. godine i za period od 1. 1. 2021. do 31.
2021. godine (dokaz pribavlja Zavod za zapošljavanje provjerom kroz bazu podataka Poreske uprave Republike Srpske);

4.    Obaveze korisnika subvencije su:

Da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;
Da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;
Da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod;
Da broj zaposlenih radnika sa 31. 12. 2022. godine ne smije biti manji u odnosu na broj zaposlenih radnika sa 31. 12. 2021. godine.
Poslodavac se obavezuje da će zadržati navedeni broj radnika dvije godine od dana stupanja radnika na rad.

Prilikom zaključivanja ugovora sa Zavodom poslodavac je dužan dostaviti sredstvo obezbjeđenja ugovora, garancija banke na iznos preko 10.000 KM ili bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom do 10.000 KM.

Poslodavac koji ne izvrši ugovorene obaveze po programu, dužan je Zavodu vratiti srazmjeran iznos doznačenih sredstava za umanjen broj radnika.

5.  Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi poslodavaca će se rješavati redoslijedom prema datumu podnošenja, a javni poziv biće obustavljen kada se konstatuje utrošak sredstava, a najdalje do 31. 12. 2022. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve:

Banjaluka 051/216-523

Bijeljina 055/212-407

Zvornik 056/490-145

Doboj 053/242-162

Prijedor 052/214-522

Istočno Sarajevo 057/226-094

Trebinje 059/272-310

Takođe, zainteresovani se mogu informisati i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (www.zzzrs.net).