Godišnji izvještaj za 2013. godinu

„IZGRADNJA KAPACITETA III“

podržano od OAQ Fondacije

Trogodišnju opštu podršku koju je OAK Fondacija omogućila našoj organizaciji svakako je od ključnog značaja za rad i razvoj naše organizacije a na opštu korist društva (po pitanju žena posebno ranjivih katgorija) kako u lokalnoj tako i entitetskom, državnom pa i regionalnom nivou.

Naša organizacija ima trogodišnji plan i program a u toku prve godine , zahvaljući OAK Fondaciji uspjeli smo da ostvarimo brojne rezultate i da budemo prisutni na mnogim seminarima, sastancima i edukacijama što doprinosi izgradnji naših kapaciteta:

Cilj 1.Podrška žrtvama porodičnog nasilja putem niza direktnih usluga.

-Uokrugu od 5 jedinica na koliko se dijeli tužilaštvo u RS, naš okrug u kome mi pružamo besplatnu pravnu pomoć al i zastupanje pred sudom, sud je izrekao više privremenih mjera zaštite žrtava porodičnog nasilja u odnosu na zajedno četiri ostala okruga .

-Ukupno pružena pomoć putem SOS linije i ličnim dolaskom u savjetovalište za 89 žrtava porodičnog nasilja .

-Saradnja sa institucijama na vrlo visokom nivou koji služi kao primjer dobre prakse u region pa i dalje uključujući i Grad Trebinje koji je uvrstio u budget za 2014. sredstva za kupovinu zemlje za izgradnju sigurne kuće

 

Cilj 2. Promovisanje ekonomskog osnaživanja socijalno ranjivih žena.

-Uz podršku Grada Trebinja dobijeno na Besplatno korištenje javana površina od 500 m2 za realizaciju Srednjovjekovne pijace svake subote od maja do septembra na kojoj su korist imali preko 30 osoba (9 žena žrtava porodičnog nasilja) i 22 siromašne osobe koje se bave raznim zanatima i rukotvorinama. Srednjovjekovna pijaca postala prepoznatljiv turistički brend o kome su izvještavle brojne medijske kuće u zemlji i inostranstvu kao i turistička atrakcija Grada koja je uvrštena u ponudu turističkih agencija.

-Žene ranjivih kategorija dobile su mogućnost da uvećaju svoje kućne budžete kroz realizaciju Etno sobe.

-Na lokalnom nivou Opština Gacko je uvela u svoj bužet u 2014. bespovratna sredstva za žene žrtve porodičnog nasilja a Grad Trebinje uvrstio ovu aktivnost u svoj Akcioni opštinski gender plan za 2014./2016. godinu.Na Entitetskom nivou naši prijedlozi će se razmatrati u prvom kartalu 2014. godine od strane Savjetodavnog odbora pri resornom Ministartvu za porodicu, omladinu i sporta RS a po odluci Vlade RS .

-Obučeno 5 žena žrtava porodičnog nasilja izradi biznis plana u Berkovićima, na osnovu koga je jedna žena od njih dobila bespovratna sredstva koje je ova opština bila uvrstila u budget.

Cilj 3. Sprovođenje istraživanja, monitoring i zagovaranje za unapređenje položaja žena u društvu i obezbjeđenje usvajanja i sprovođenja zakona koji štite ženska prava, naročito žena žrtava porodičnog nasilja.

-Uspostavljena komunikacija sa Sigurnom mrežom (očekujemo njihov poziv na sastanak) kao i niz drugih ženskih NVo-a i uspješnih žena pojedinki iz medija, privrede i pozicija vlasti kako bi se zalagale za bolji status žena na svim nivoima.

Cilj 4. Jačanje održivosti Ženskog centra Trebinje kroz vanjsko namicanje sredstava, stvaranje lokalnih prihoda i podrška dobrobiti zaposlenih i drugih relevantnih aktera.

-Trideset profesionalaca iz Istočne Hercegovine (policajaca, socijalnih radnika i naše organizacije) je prošlo vrlo kvalitetan trening “Pregorjevanje profesionalaca” .

Iako za neke od navedenih aktivnosti imali smo podršku i drugih donatora kroz namjenske projekte, ipak iz njih ne možemo isključiti uticaj OAK Fondacije jer nam je upravo njihov vid podrške kroz opšta sredstva omogućio da reagujemo u situacijama kada nam je za neki određeni projekat bilo nedovoljno sredstava ili se ispostavi da je tokom implementacije potrebno uraditi dodatne, projektom ne planirane aktivnosti kako bi se ostvarili neki od navedenih ciljeva. Tada smo mogli reagovati uprvo zahvaljujući OAK Fondaciji. Zahvaljujući višegodišnjoj podršci uspjeli smo da razvijemo nauspješniji primjer multidisciplinarnog pristupa suzbijanja porodičnog nailja i drugih vidova nasilja nad ženama i djevojčicama što se najbolje oslikava kroz sumiranje rezultata u opštini Trebinje u narednom izvještaju od sprovedene akcije „16 DANA AKTIVIZMA“.

16 DANA AKTIVIZMA

U periodu od 03.12. do 05.12. 2013 godine članice udruženja “Ženski centar” iz Trebinja obilježile su 16 aktivizma, te održale sastanke multidisciplinarnog tima u svim opštinama Istočne Hercegovine, sa predstavnicma institucija koje su potpisinice Sporazuma o saradnji. Ove godine “16 dana aktivizma” je obilježeno na način da su naše članice u svim opštinama organizovale ulične akcije dijeljenja promotivnog materijala o nasilju nad ženama i djevojčicama. Materijali koje smo dijelili potiču od Gender centra Vlade Republike Srpske, OAK Fondacije i “Kvinna till kvinna” organizacije. Pored dijeljenja promotivnog materijala na ulicama opština Istočne Hercegovine, održani su i redovni dvomjesečni sastanci.

Na svim gore pomenutim sastancima iznešene su, sa jedne strane, novine u radu NVO “Ženski centar” u proteklom periodu, kao i planirane aktivnosti ovog centra za budući period. Ljiljana je prisutne naovim sastancima upoznala I sa podrškom koju je ovaj Centar dobio od lokalne zajendice, u vidu sredstava koja su predviđena rebalansom budžeta Grada Trebinja za 2014. godinu, a namijenjena su kupovini zemljišta za izgrdanju Sigurne kuće za žene žrtve porodičnog nasilja, sa područja Istočne Hercegovine.

Predstavnici institucija u Nevesinju su nas upoznali sa novim slučajevima nasilja koji su se u proteklom periodu desili na području ove opštine, kao I sa ponovljenim nasiljem u par slučajeva, koji su I od ranije poznati ovom centru. Centar je odmah po saznanju za nove slučajeve preduzeo određene radnje kako bi pružio pomoć ženama žrtvama nasilja u ovim slučajevima i uskladio naš rad sa radom institucija.

U Gacku nisu zabilježeni novi slučajevi nasilja od našeg zadnjeg sastanka,tj. kako su prisutni naveli “bar nisu prijavljivani”.

I predstavnici institucija iz opštine Ljubinje su takođe istakli da u ovoj istočnogercegovačkoj opštini nije zabilježen nijedan primjer nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

Na sastancima koji su održani u Berkovićima i Bileći,prisutni su stavili poseban akcenat na nasilje koje se dešava u školi I oko nje, te naveli da je ovaj vid nasilja u ekspanziji. Mi smo ponudili ponoć našeg Centra u vidu edukacija, koje bi vodili kvalifikovani kadrovi, a ovu ideju su prisutni pozdravili.

Takođe, svi prisutni su upoznati sa projektom koji ovaj Centar planira realizovati u narednom periodu, a tiče se eduakcije žena iz ugroženih kategorija, ruralnih područja i sl. Edukacija će se odnositi na obučavanje ovih žena u pisanju projekta i biznis planova, kako bi im se pružili instrumenti za dalje ekonomsko osnaživanje I poboljšanje sveukupnog položaja. Ovim projektom obuhvatićemo i članove lokalnih organizacija kao i naše članove.

U Trebinju smo sumirali veliki broj zajedničkih akcija a smom sastanku prisustvovala je i predstavnica za BiH švedske ženske organizacije Kvinna till Kvinna g-đica Belma Bećirbašić koja se izravno mogla upoznati sa našim aktivnostima na terenu i saradnji sa potpisnicima protokola.U Trebinju su bili predstavnici OSCE-a a u Bileći LOT tima EUFOR-a u BH na ovim sastancima. Govorili smo o konkretnim slučajevima nasilja, značajnom porastu nasilja u porodici u ovom gradu (gotovo dupliran broj) i o zajedničkim akcijama koje trebamo sprovesti u svakom slučaju posebno. Konstatovali smo das u sve institucije uključujući i private vrtiće, škole, policiju, tužilaštvo, dom zdravlja, medije, Crveni Krst, Opštinu i Centar za socijalni rad dali svoj doprinos u saradnji sa našom organizacijom u cilju suzbijanja nasilja u porodici.Crveni Krst se uključuje sa garderobom, lijekovima, hranom a ponekad i novčanim sredstvima. Dječiji vrtići omogućavaju za po dvoje djece besplatene usluge vrtića, svaki od 4 vrtića, iz porodica sa nasiljem i do sada je više desetina djece koristilo ovu podršku od potpisivanja sporazuma o saradnji 2005. godine. Dom zdravlja omogućava besplatne povredne listove i izdaje crtež koji smo im mi dostavili uz povredni list i void srodstvo između žrtve i nasilnika od 2005. godine a to je tek sada postal zakonska obaveza u RS.Također žrtve porodičnog nasilja imaju pravo na besplatan ultrazvuk sa vaginalnom sondom jer smo mi omogućili doniranje tog aparata Domu zdravlja Trebinje. Sve osonve i srednje škole direktno sarađuju sa nama po konkretnim slučajevima djece koju prepoznaju kao žrtve uključujući i uključivanje naše organizacije kao i Dječijeg dnevnog centra koji je bio u sklopu naše organizacije ali smo ga odvojili u nezavisnu organizaciju. Oni pružaju psihološku podršku djeci, besplatnu pomoć kod svih školskih predmeta-časovi iz matematike, jezika, i dr. ali sui stalno u komunikaciji sa psiholozima i razrednim straješinama njihovih klijenata, razne igraonice i zdravstvenog higijeničara koji void brigu u prevenciji.Mediji isprate sve naše aktivnosti kao što sui ovu i često i sami organizuju emisije na ovu temu što svakako doprinosi podizanju svijesti kod stanovništva. Sa tužilaštvom i novom direktoricom Centra za socijalni rad smo značajno unaprijedili saradnju u sihronizovanoj podršci žrtvi. Sa policijom kao i od samog potpisivanja sporazuma imamo izvrsnu saradnju.

 

„EKONOMSKO OSNAŽIVANJE RANJIVIH KATEGORIJA ŽENA U REPUBLICI SRPSKOJ“

podržano od Kvinna till Kvinna

Zahvaljujući prodšci Kvinna till Kvina u okvirima ovog osamnaesto mjesečnog projekta smo u prvih 12 mjeseci da:

-obučimo 5 žena žrtava porodičnog nasilja izradi biznis plana u izrazito ne razvijenoj opštini Berkovići

-da jedna žena žrtva porodičnog nasilja u Berkovićima, na osnovu biznis plana dobije 2000 KM bespovratnih sredstava

-da još dvije opštine, osim Berkovića, iz Istočne Hercegovine uvedu u svoje budžete po 2000 KM bespovratnih sredstava u 2014. za po jednu ženu žrtvu porodičnog nasilja u cilju njenog ekonomskog osnaživanja (Gacko) a opština Trebinje uvrsti uvođenje ove nove budžetske linije za žene žrtve porodičnog nasilja u svoj Akcioni opštinski grender plan.

-da u cilju izgradnje unutrašnjih kapaciteta organizacije 5 naših članica prođe obuku pisanja EU projekata a 8 naših članica da prođe superviziju odnosno četverodnevni trening o oslobađanju stresa

-da angažujemo lobistu za podršku u iznalaženju novih donatora i sredstava za našu organizaciju

-doveli smo u završnu fazu i krajnju odluku Vlade RS da usvoji paket ekonomskih mjera podrške ekonomskom osnaživanju žena žrtava porodičnog nasilja, na entitetskom nivou, koju očekujemo u prvom kvartalu 2014.

„SREDNJOVJEKOVNA PIJACA U TREBINJU“

podržan od Ambasade Kraljevine Norveške u BiH

Projekat je obuhvatio pripremne radnje kao što su:

  • nabavku potrebne opreme (kopir aparata, kopjutera i amaterske kamere),
  • nabavku sirovine za rad (vune i pamučnog konaca)
  • nabavka i izrada kostima (za vitezove 10 ogrtača a za učesnike izlagače- 20 tunika)
  • poziv i odabir za 60 žena iz reda ranjivih kategorija (Romi, žene žrtve porodičnog nasilja, žene invalidi, siromašne žene iz višečlanih porodica, seoske žene), nezaposlena omladina i siromašni građani
  • sastanak Fokus grupe.

Nakon što smo izvršili navedenu nabavku, putem plakata, lokalne stanice Radio Trebinje, web portala www.trebinjedanas.com, www.lokoportal.com i ličnim kontaktom (iz naše baze korisnika) obavjestili smo naše sugrađane o projektu i pozvali ih da se prijave ukoliko spadaju u neku od navedenih kategorija. Na ovu ktivnost ukupno se prijavilo 75 osoba od čega smo za njih 60 koje dolaze iz reda ranjivih kategorija omogućili učešće na pijaci i/ili dobijanje sirovine za rad.

Održali smo sastanak Fokus grupe na koji smo pozvali predstavnike po nama zainteresovanih strana: Muzej Hercegovina, Muzička škola, ITC RT RS Trebinje, Galerija na Crkvini, Akademija likovnih umjetnosti, Konjički klub „Vranac“,Gradsko pozorište i Grad Trebinje. Iskoristili smo priliku da putem RT RS predstavimo projekat ne samo Fokus grupi već i široj BH javnosti. Na ovom sastanku bilo je konkretnih i korisnih prijedloga kao što su npr. predstavnici Akademije Likovnih umjetnosti predložili učešće njihovih studenata što se i desilo (http://www.ues.rs.ba/cir/akademija-likovnih-umjetnosti/vijesti/performans-studenata-akademije, http://www.ues.rs.ba/cir/akademija-likovnih-umjetnosti/vijesti/performans-studenata-akademije, http://www.ues.rs.ba/cir/akademija-likovnih-umjetnosti/vijesti/ulicni-crtez-2). Takođe naprvljena je „strategija“ razvoja ove turističko-kulturne manifestacije „srednjovjekovne pijace“ kao brenda koje je uključilo odabir lokacije (da to bude prostor zelene pijace), zatim da se radi na uvođenju što većeg broja izlagača.Generalno složili smo se da ovaj projekat je dobra osnova za brendiranje ove manifestacije u narednom periodu, svjesni postojećih mogućnosti razvoja Grada upravo kroz turizam i kulturu.

Nakon održanih pripremnih radnji od januara zaključno sa aprilom, od 4. Maja krenuli smo sa održavanjem srednjovjekovnih pijaca svake subote (ukupno 18 održanih iako projekat predviđa 17) u terminu od 9 do 14 časova. Otvaranje ove pijace upriličili je naša organizacija a obratio se i predstavnik Grada Trebinja u prisustvu velikog broja medija (RT RS, BH1, ATV, agenica Srna, Nezavisne novine, Avaz, Glas Trebinja, Glas Srpske, Radio trebinje, Radio Koronna, web portali) koji su izvjestili o ovom događaju (http://www.lokoportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11263:srednjovjekovna-pijaca&catid=39:vijesti2trebinje&Itemid=53,

http://trebinjelive.info/2013/05/04/svecano-otvorena-srednjovjekovna-pijaca/,

http://trebinjelive.info/2013/05/04/svecano-otvorena-srednjovjekovna-pijaca/

http://www.srpskacafe.com/moj_grad/trebinje/61407.html

http://www.etrebinje.com/vijesti-sve/arhiva-tekstova-po-kategorijama/trebinje/4357-srednjovjekovna-pijaca-u-trebinju-elta-video

http://mojahercegovina.com/podrska-ugrozenima-kroz-projekat-srednjovjekovna-pijaca-u-trebinju/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151569096588695&id=109610108694 –ovdje smo imali 5.619 lajkova

http://www.ues.rs.ba/lat/akademija-likovnih-umjetnosti/vijesti/performans-studenata-akademije).

Moramo istaći da smo naišli na oduševljenje građana ne samo zbog aktivnosti (rukotvorine, vino, kovač, izrada namještaja od drveta, slikari, knjigovesci, izrada regata od drveta, rad u vitražu, grnčarija i dr.) već i zbog postavke (od unikatnih štandova koje su uočili i filmska ekipa koja ih je zatražila za njihovo snimanje u okvirima scene za film, do odabira kostimizovanih animatora-slikara sa svojom školom za djecu (http://cvrcci.weebly.com/index.html), dvorse lude, trbušne plesačice, arhaičnog pojanja. Ništa manja atrakcija nisu bili vitezovi koji su u svojim odorama često fotografisani od strane turista uključujući i zajedničke fotografije. Čaku su neki od stranih turista snimali svojim kamerama srednjovjekovnu pijacu sa svom svojom postavkom i ponudom.U svojim izjavama za medije i u našim anketama turisti su davali oduševljene komentare na konto ove manifestacije. Analizom anketa izlagača, došli smo do podatka da su svi imali višestruku korist od ovog projekta koja uključuje:

-finansijsku (od dobijanja besplatno sirovine, preko direktne prodaje na srednjovjekovnoj pijaci do narudžba za dalji rad)

-vidljivost (posebno što se radi o onima koji nisu imali do sada nikakavu vidljivost: od medijske pažnje do pamfleta koje smo dijelili kako turistima tako turističkim agencijama) i prepoznatljivost.Tako su zanatlije iz porodivice Kovač zahvaljujući izlaganju na našoj pijaci dobili na vidljivosti jer su nas kontaktirali novinari i tražili njihove kontakte pa je tako nastao i ovaj prilog http://www.glassrpske.com/drustvo/panorama/Trebinje-Braca-Kovac-kuju-istoriju/136455.html.

Evaluacijom anketa izlagača u prosjeku , finansijski efekat je bio uvećan za 30% u odnosu na raniji period.Neki od njih su imali preko 50% a nekima je ovo i bio motiv da se po prvi put počnu baviti izradom rukotvorina i vitraža na staklu. Korist od ovog projekta imali su i kroz stvorene mogućnosti da nastave sa radom i izlaganjem proizvoda i usluga u Etno sobi koju je naša organizacija otvorila u avgustu ove godine, kao nadogradnju ovom projektu. Trenutno Etno sobu koristi dvadesetak žena koje su nastavile sa svojim aktivnostima nakon završetka srednjovjekovne pijace. Etno sobu smo otvorili zahvaljujući podršci Švajcarske Ambasade u BH i OAK Fondacije (http://www.cafe.ba/vijesti/118106_Ozivljavanje-tradicionalnih-zanata.html, http://trebinjelive.info/2013/08/27/u-starom-gradu-otvorena-etno-soba/, http://www.lokoportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12244:otvorena-etno-soba-u-trebinju&catid=39:vijesti2trebinje&Itemid=53) .U pripremi je izdrda web stranice za Etno sobu, a njihova podrša sastojala se u omogućavanju kupovine mašina, uključujući i stana za tkanje kao i zakupa prostora do 31.01.2014.Imamo namjeru da izgradimo kapacitete članica Etno sobe (od edukacije za tkanje na stanu, do edukacije za pisanje projekata, vođenja organizacije, finansijskog poslovanja i marketinga) kako bi u budućnosti ih ohrabrili da se registruju kao posebno Udruženje žena koje će da u daljem svom radu podržava razvoj i afirmaciju starih zanata. Oni bi okupljali upravo ugrožene skupine i nastavili sa daljim održavanjem „srednjovjekovne pijace“.

Prilikom u više navrata posjeta turističkim agencijama u Dubrovniku i Crnoj Gori, izdefinisali smo ponudu jednodnevnih izleta na opšte zadiovoljstvo. Za sad smo imali posjetu od navednih predstavnika turoperatera koji su izrazili zadovoljstvo ponudom koju će nuditi svojim klijentima za sledeću sezonu.U intervjuima sa njima dobili smo i par korisnih savjeta koje možemo primjeniti za sledeću sezonu a odnose se na dekoraciju srednjovjekovne pijace.

Projekat je upotpunosti postigao zacrtane ciljeve i planirane rezultate pa samim tim i opravdao dobijenu podršku.

„ZAKONSKA REGULATIVA REPUBLIKE SRPSKE KOJA TRETIRA ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA“

podržan od Open Society Institute

Dio od navedenog projekta koji se odnosi na istraživanje efekata sudske prakse koja tretira nasilje u porodici u RS prenešen je u 2013. I on se odnosi na istraživanje koje radimo u partnerstvu sa NVO „Larom“ i koje se nalazi u završnoj fazi.Odnosno publikacija na srpskom i engleskom jeziku bviće u januaru 2014. Godine.

„ETNO SOBA“ TREBINJE

podržano od Ambasade Švajcarske u BiH

Projekat je za 20 žena iz reda ranjivih kategorija koje su prepoznate iz naših ranijih aktivnosti tj. Srednjovjekovne pijace „ a kojima smo putem ovog projekta omogući da dobiju prostor u kome mogu da ne samo izlože svoje rukotvorine, već i da obavljaju izradu istih, kao i da se međusobno druže a takođe za njih se povremeno organizuju edukacije iz oblasti nasilja u porodici više interaktivnog karaktera.

„ŽENSKI AKTIVIZAM –JUČE, DANAS, SUTRA!“

podržano od Filia die frauenstiftung

Ovaj projekat je počeo krajem 2013. i nastavlja se u 2014.Sa ovim projektom želimo da ostvarimo ove ciljeve:

Projektni cilj 1. je uvid u stanje na terenu, u probleme i potrebe samih djevojaka i žena koje su višestruko diskriminisane ali i samih aktivistica koje rade na planu borbe protiv nasilja i diskriminacije nad djevojakma i ženama u Istočnoj Hercegovini.

Projektni cilj 2. je izrada trogodišnje strategije za borbu protiv nasilja i diskriminacije nad djevojakma i ženama u Istočnoj Hercegovine.

Ovi ciljevi imaju lokalni karakter i planiramo djelovati na lokalni nivo zajednice, kako na podizanje svijesti kod samog stanovništva tako i na strukture lokalne vlasti u dijelu uvođenja ekonomskih mjera podrške u vidu bespovranih sredstava za žrtve(naše korisnice) u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja.U ovom slučaju ovo bi imalo višestruku korist na našu ciljanu grup jer će doprinjeti njihovoj ne samo ekonomskoj samostalnosti već i njihovoj socijalizaciji i integraciji. Naravno da objedinjivanje i kanalisanje aktivizma, po principu neformalnog umrežavanja i pokrivanja svih opština istočene Hercegovine, doprinosi i ohrabrivanju žrtava, naše cilajen grupe da progovore i prijave nasilje nad njima.

“OSNAŽIVANJE ŽENA RANJIVIH KATEGORIJA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI”

podržan od kanadskog Fonda za lokalni razvoj

Ovaj projekat je počeo krajem 2013. i nastavlja se u 2014.Sa ovim projektom želimo da ostvarimo ove ciljeve:

Dugoročni cilj je poboljšanje kvaliteta života žena ranjivih kategorija u izrazito ne razvijenoj regiji Istočne Hercegovine.

Kratkoročni cilj 1. je doprinos izgradnji ličnih kapaciteta 120 žena iz reda ranjivih kategorija sticanjem novih znajna i vještina u izradi biznis plana i projekta u izrazito nerazvijenoj regiji Istočne Hercegovine.

Kratkoročni cilj 2. je doprinos izgradnji kapaciteta šest lokalnih organizacija u izrazito ne razvijenoj regiji Istočne Hercegovine.

003

Linkovi na kojima se možete upoznati sa našim aktivnostima:

http://www.etrebinje.com/vijesti-sve/arhiva-tekstova-po-kategorijama/hercegovina/2470-hercegovini-potrebna-sigurna-kuca

http://trebinjedanas.com/content/ljiljana-%C4%8Di%C4%8Dkovi%C4%87-u-gradskom-bud%C5%BEetu-planirana-sredstva-za-kupovinu-zemlji%C5%A1ta-za-sigurnu

http://lokoportal.radiogbg.se.hemsida.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11263:srednjovjekovna-pijaca&catid=39:vijesti2trebinje&Itemid=53

http://www.trebinje059.com/059/trebinje-srednjovjekovna-pijaca-u-starom-gradu/

http://www.youtube.com/watch?v=rSd9V_hDlJY

http://www.lokoportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12244:otvorena-etno-soba-u-trebinju&catid=39&Itemid=53

http://www.youtube.com/watch?v=Ac7dj9vXrxE

http://rtrs.tv/av/pusti.php?id=32878

http://www.gradtrebinje.eu/gradska-uprava-trebinje-pruza-podrsku-u-rjesavanju-problema-nasilja-nad-zenama/

http://mojahercegovina.com/nasilje-u-porodici-je-veliki-problem-u-istocnoj-hercegovini/

http://www.lokoportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12953:16-dana-aktivizma-borba-protiv-nasilja-nad-zenama&catid=39:vijesti2trebinje&Itemid=53

http://www.trebinje059.com/059/gradska-uprava-trebinje-pruza-podrsku-u-rjesavanju-problema-nasilja-nad-zenama/

http://www.trebinje.rs.ba/?pg=news&id=3900

http://www.virtualnahercegovina.com/index.php/vijesti/trebinje/4243-16-godina-aktivizma-nvo-zenski-centar-trebinje