Godišnji izvještaj za 2008. godinu

„MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-TEORIJA I PRAKSA ZAKONODAVSTVA U BH“

Mjesto realizacije projekta: OPŠTINA TREBINJE – 30. i 31. oktobar 2008 godine

U Trebinju je 30. i 31. oktobra 2008 godine održana međunarodna konferencija „Teorija i praksa zakonodavstva u BiH“ koja je okupila veliki broj učesnika/ca, predstavnika/ca institucija/organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, ali i šire.

Na konferenciji je analizirana trenutna situacija postojećegzakonodavstvaipoređenje rezultatanaterenu koji se odnose na dječija i ženska ljudska prava. Takođe na konferenciji su bili nezaobilazni komentari o zakonima koji se tiču ove problematike, koji postoje u našoj državi, a koji se skoro pa i ne primjenjuju(ZakonozaštitiodporodičnognasiljaRS), ili koji su samo može se reći mrtvo slovo na papiru(ZakonoravnopravnostipolovaBiH), kao izakoni kojiostavljajuvelikemogućnostizazloupotrebu (PorodičnizakonRS, zakonikojitretiramobingisl.).

Činjenica je da kada pogledamo zakonsku regulativu koja je u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima na snazi, neupućeni čitalac ovakvog teksta bio bi ubjeđen da je u našoj državi situacija u oblasti poštivanja ljudskih prava na najvećem nivou i da je to država u kojoj su njeni građani potpuno zaštićeni od diskriminacije po osnovu pola.

Ali situacija nije ni blizu onakva kakva se na prvi pogled čini. Duboko ukorjenjene patrijarhalne norme naročito izražene i prisutne u onim institucijama vlasti koje bi trebale zakone primjenjivati i dalje sprečavaju primjenu donesenih zakona.

Brojne nevladine organizacije koje se bave pitanjem zaštite ljudskih prava sa posebnim akcentom na ženska i dječija ljudska prava najviše ukazuju na probleme u primjeni zakona i na nepostojanje političke volje u društvu da se situacija promjeni.

Veoma često se ima dojam da su brojni zakoni doneseni samo da su „na broju“, a ne da bi se poštovali i sprovodili u praksi.

Kako bi ostvarili naš cilj, a time i omogućili kvalitetniju primjenu zakona na terenu jednoglasnim usaglašavanjem stavova učesnika/ca konferencije donešeni su sledeći zaključci koji se nadamo da će doprinijeti usaglašavanju teorije i prakse zakonodavstva u BiH koje tretira ženskaidječijaljudskaprava.

Zaključci sa konferencije „Teorija i praksa zakonodavstva u BiH“ održane

30. i 31. oktobra 2008. u Trebinju:

 1. Utvrđena je potreba za iniciranjem rasprave o uspostavljanju gender senzitivnog jezika sa aktivistkinjama ženskih NVO-a i lingvistima odnosno stručnjacima za jezik
 2. Potrebno je inicirati novu budžetsku liniju u koju bi, svih 138 Centara za socijalni rad koji djeluju na području BiH, mandatno izdvojili 7000 – 15 000 KM za rad na sprečavanju nasilja u porodici.
 3. Usklađivanje novog zakona o socijalnoj zaštiti sa evropskim standardima kojim bi žrtve porodičnog nasilja bile uvrštene u kategoriju socijalno ugroženih.
 4. Posvetiti više pažnje žrtvama nasilja u porodici nastanjenim u malim opštinama i pružiti im besplatnu pravne pomoći.
 5. Istraživanje provedeno na nivou BiH je potvrdilo da žene žrtve porodičnog nasilja stvaraju novu kategoriju siromašnih, zbog čega je potrebno izraditi program podrške kojim bi seomogućilo njihovo lakše zapošljavanje.
 6. Redovno organizovati sastanke organizacija koje se bave ovom problematikom i susrete korisnica usluga Sigurnih kuća, na kojima bi se analizirala i razmjenjivala stečena iskusta.

Preporuke entitetskim Vladama:

Usaglašen je stav učesnika/ca konferencije da je potrebna dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, kojom bi on bio usklađen sa standardima EU, a koja se odnosi na uvrštavanje žrtava porodičnog nasilja u socijalnu kategoriju. Pri tome učesnici/ce predlažu da se uvede nova budžetska linija pri Centrima za socijalni rad-CSR u rasponu od 7 000 do 15 000 KM namjenjena žrtvama porodičnog nasilja.

Preporuka Vijeću ministara BiH:

Usaglašen je stav učesnika/ca konferencije da je potrebno izraditi program podrške pri zapošljavanju žena žrtava porodičnog nasilja. Ovim programom bi se omogućilo prioritetno zapošljavanje žena žrtava porodičnog nasilja čime bi se spriječilo stvaranje nove kategorije siromašnih.

Pored programom obuhvaćenih tematskih cjelina koje se odnose na zakonodavtvo, teoriju i praksu u Bosni i Hercegovini, u okviru konferencije je premijerno prezentovano i istraživanje „Žrtve porodičnog nasilja kao nova kategorija siromašnih“ koje je naša organizacija uradila na području Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa organizacijama „Lara“ Bijeljina, Žena BiH Mostar i Medika Zenica, koje vam proslijeđujemo uz izvještaj.

Takođe na konferenciji je prezentovana i studija zakonodavstva zemalja EU i implementacije istih koje je za potrebe naše organizacije povodom ove konferencije pripremilaLondonskakancelarijafirme “Dewey & LeBoeuf”

Izvještajobrazuje četirioblasti: porodično nasilje, diskriminaciju i druge probleme neravnopravnosti vezane za pol, silovanje i krijumčarenje ljudi. Istraživanje obuhvata: važeće zakone iz navedenih oblasti koji se primjenjuju u Ujedinjenom Kraljevstvu, način sprovođenja zakona, mogućnost žrtava da pristupe ustanovama koje određuju pravdu i organizacije i aktivnosti u široj društvenoj zajednici koje se bave suštinskim problemima koje dovode do ovih pojava.

“DAN EVROPE-TREBINJE 2008.”

NVO Ženski centar Trebinje, već tradicionalno, je uz podršku Komisije Evropske Unije u BiH održalo dvodnevnu manifestaciju u Trebinju. Centralna manifestacija je bila prvog dana, 10.05.2007. koju je otvorio Prvi savjetnik Delegacije Evropske komisije u BiH – G-din Marc Van Brabant, a nakon kog su se pozdravnim govorima obratili Načelnik Opštine Trebinje, g-din dr Dobroslav Ćuk, u ime Eparhije Zahumsko Hercegovačke i Primorske, Đakon Zoran Aleksić i direktorica NVO «Ženski centar» Trebinje, g-đa Ljiljana Čičković. Proslava Dana Evrope je obilježena u prisustvu brojnih medija koji su pratili kompletan sadržaj manifestacije. Proslavi su prisustvovale brojne visoke zvanice iz zemlje i okruženja, između ostalih: Ambasador Rumunije u BiH, Šef ekonomskog odjela Ambasade Rumunije u BiH, Delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici opština regije Istočna Hercegovina , Predstavnici EUPM iz Trebinja, Privredne komore RS, Predstavnici političkih partija opštinskih odbora regije Istočna Hercegovina, kao i predstavnici više institucija i organizacija iz Istočne Hercegovine.

Program manifestacije uključio je različite sadržaje kao što su kulturne i umjetničke i sportske. Važno je napomenuti da je prisustvo svih visokih zvanica jako važno posebno radi doprinosa razvoja saradnje na kojoj naša organizacija već više godina radi. Na kraju osnovna ljudska prava su pravo na slobodu kretanja (u našem slučaju doprinos stabilnosti u regionu kroz izgradnju međuljudskih odnosa i prekogranične saradnje) i pravo na rad (stvaranje preduslova za razvoj turizma i promocija kulturne baštine).

„NJEGOVANJE I OČUVANJE ETNIČKE, KULTURNE I TRADICIONALNE BAŠTINE U BH“

Projekat je realizovan u Berkovićima koji sa svojom okolinom obiluju nizom značajnih kulturno- istorijskih spomenika, a ni priroda nije bila škrta na ovim terenima i čitavo područje je arheološki slabo istraženo.

Cilj projekta je očuvanje i promocija etničke, kulturne i tradicionalne baštine Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine i razvoj manifestacionog turizma.

Organizovanjem trodnevnog međunarodnog kulturnog događaja u Berkovićima su se predstavili mladi umjetnici i zanatlije iz Slovenije, Mađarske, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Austrije, Italije, Rumunije i Bugarske, kao i iz cijele BiH, sa svojim starim zanatima koji su karakteristični u njihovim zemljama kao i u tradicionalnoj odjeći iz srednjeg vijeka, rekonstruisat ćemo i oživjeti slike života iz tog perioda. Odnosno na površini od 200 000 m2 svi će se učesnici predstaviti sa različitim kulturnim nastupima shodno vremenu koje zastupaju (tj. Srednji vijek) kao što su lutkarska predstava, igrokazi, ulični muzikanti i zabavljači (bljuvači vatre, plesači, muzičari) i sl. Takođe, iz svake države učesnice predstaviti će se po tri zanatlije iz reda starih zanata koji mogu da na licu mjesta izrađuju nakit ili pak druge predmete u zavisnosti od opisa samog zanata kojeg budu predstavljali. Svi učesnici će biti obučeni u gardarobu iz tog perioda i kompletan život odvijaće se u okviru tog prostora uz naravno prisustvo brojnih posjetilaca –zvanica iz svijete kulture i diplomatskog kora, građana i medija. Svi rekviziti koji se budu koristili kao i hrana i piće oslikavaće period srednjeg vijeka. Kako manifestacija traje tri dana odnosno od petka u 14 časova do nedjelje do 14 časova, program će biti u potpunosti ispunjen raznim prestavljanjima kulture i tradicije učesnika iz pomenutih država. Da bi smo mogli iskoristiti noćni efekat srednjovijekovnog života (noćni život uz paljenje vatre i baklje-bez električne svjetlosti i novih tehnologija) ovu manifestaciju smo održali krajem septembra, eventualno početkom oktobra, u zavisnosti od vremenskih prilika. Od muzičkih instrumenata koristili bi se samo oni koji su u to vrijeme i postojali. Tako da će učesnici iz svake države imati zadatak da praktično “ispričaju” svoju zanimljivu priču iz srednjeg vijeka (npr. Neku legendu ili pak kako je izgledao život u nekom zamku, borba vitezova i sl) kroz nastup na ovoj međunarodnoj manifestaciji i na taj način nam približe svoju kulturu i naslijeđe. Učesnici ne bi bili smješteni u hotelskim sobama već na slamanim krevetima pripremljenim za ovu priliku u ovom “selu”. Za sve zanatlije smo obezbjedili adekvatne uslove za izvođenje zanata od iscrtavanja fresaka sa jajima do nakovanja za kovače, i td. Svi predmeti koji su se pravili na licu mjesta imali su i prodajni karakter i mogli su služiti kao suveniri.

Sigurni smo da ovaj međunarodni događaj pobudio veliko interesovanje kod lokalne javnosti ali i međunarodne, naravno uz prisustvo velikog broja medijskih kuća iz zemlje i inostranstva što nama na osnovu do sadašnjeg iskustva u radu ne predstavlja nikakav problem. Suština cijele priče svodi se na oživljavanje srednjovjekovnog kulturnog života i njegovo predstavljanje u okviru ova tri dana. Svi akteri bili bi kostimizovani a gledaoci bi mogli da se uključe i budu posmatrači “filma” koji se odigrava tu pred njima.

Projekat u potpunosti doprinosi promociji i afirmaciji manifestacionog turizma u svijetu jer ne samo da uključuje međunarodnu saradnju već će putem medijskih kuća iz zemlje i inostranstva (RTRS, BH1, RTM, ATV, BN, TV Hercegovina, TV Kragujevac, TV Budva, i dr. stranih kuća akreditovanih u BiH i dalje) otići slika u svijet o ovom dešavanju i Vašoj podršci. Projekat osigurava učešće i podršku međunarodnih organizacija i vladinih institucija u ostvarivanju projekta, kao i drugih donatora/sponzora za realizaciju ovog projekta uključujući i Opštinu Berkoviće. Ekonomska opravdanost projekta ogleda se u njegovoj samoodrživosti jer se na ovaj način mogu praviti praktično “pozorišne predstave” gdje se mogu naplaćivati ulaznice da bi njeni gledaoci ujedno bili i akteri tih predstava. To je jedan vrlo interesantan pristup u kom gledalac postaje i akter. Ovo je sada praktično pilot projekat koji ćemo zasigurno upotpunosti razviti u narednoj godini i nadograditi u mnogu veći projekta koji će se moći prenositi uključujući i gostovanje u više gradova, a i država. To će ujedno biti pokretač da se i u drugim dijelovima RS ožive tvrđave, stare legende, srednjovjekovne ruševine, ali i izvuku već pomalo zaboravljeni stari zanati. Sve to će sigurno izazvati veliko interesovanje turista jer doprinosimo ne samo razvoju manifestacione turizma već promovišemo i afirmišemo RS u cijelom svijetu na jedan autentičan način.

“III KONFERENCIJA BEBA U TREBINJU”

U organizaciji Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske i suorganizaciji Radio Televizije RS, Opštine Trebinje i NVO „Ženski centar“, u Trebinju je održana treća Konferencija beba. Ove godine manifestacija se održava širom Republike Srpske pod motom „Ljepša Srpska – Brojnija Srpska“. Cilj ove manifestacije jeste upoznavanje šire javnosti sa nepovoljnom demografskom slikom u RS, a učešćem se iskazuje veća briga za djecu i porodicu od strane društva i lokalne zajednice. Ovim se ujedno iskazuje podrška društva mladim ljudima u njihovom planiranju i osnivanju porodice. Sve bebe koje učestvuju dobile su prigodne poklone i zabrano je tročlano Predsjedništvo koje koje čini najmlađa beba, najstarija beba i beba sa najviše braće i sestara.

„PORODICA BEZ NASILJA“

U okviru Akcionog plana za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj od 16.08.2008. godine i u Trebinju je počela kampanja „Porodica bez nasilja“. Kampanja i Akcioni plan provode se u skladu sa aktivnostima zemalja članica Savjeta Evrope u borbi protiv nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici. Takođe, podsjećamo da je Vlada Republike Srpske u junu ove godine proglasila 2008. i 2009. godinu godinama borbe protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj.“Ciljevi ove kampanje su višestruki i usmjereni su na djelovanje, kako društva, tako i pojedin(ca)ke u sprečavanju nasilja u porodici, povećanje svijesti o nasilju u porodici kao društvenom problemu, unaprijeđenje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici, kao i stvaranje klime nulte tolerancije na nasilje u Republici Srpskoj. U okviru kampanje „Porodica bez nasilja“ kreirani su materijali za različite ciljne grupe: posteri, bilbordi, informativni leci, naljepnice, majice, olovke, informativne brošure, video spot i audio džingl, te publikacija Savjeta Evrope „Preporuka (2002)5 Zaštita žena od nasilja“. Materijali su distribuirani u cijeloj Republici Srpskoj, opštinama, ustanovama, institucijama, školama i nevladinim organizacijama, koje će dalje dijeliti materijale građankama i građanima Republike Srpske.
Članice naše NVO danas su na Trgu slobode održale uličnu kampanju na kojoj su dijeljeni različiti promotivni materijali (leci, olovke, majice….) sa porukom kampanje „Porodica bez nasilja“. Krajnji cilj svih aktivnosti koje smo danas provodili u Trebinju , ali i u drugim opštinama RS jeste zaštita žrtava porodičnog nasilja, očuvanje zdrave porodice kao osnove društva, ali i prevencija nasilja. Prema podacima kojima raspolaže naša organizacija u proteklih par godina broj prijavljenih žrtava porodičnog nasilja je u porastu, ali taj podatak neoslikava istovremeno i porast nasilja, već samo broj prijavljenih slučajeva koji su ohrabljeni da zatraže pomoć i prijave nasilje u porodici. Uglavnom na našim prostorima u 95% slučajeva žrtve nasilja su žene, potom djeca, a u dosta slučajeva žrtve su i ostarjeli roditelji.

„NAZOVIMO STVARI PRAVIM IMENOM“

Osnovneaktivnostisuorganizovanje šestokruglihstolova – dvauTrebinju, dvauSarajevuidvauBanjalucigdje smo okupili veliki broj institucionalni predstavnika koji su aktivno učestvovali u radu ovih okruglih stolova. Odlučili smo da okrugle stolove uglavnom organizujemo u Banjaluci i Sarajevu, jer su naše ciljne grupe entitetske i državne institucije i njihovi predstavnici. Stoga je njihovo učestvovanje mnogo lakše obezbijediti u Sarajevu i Banjaluci nego u Mostaru, Bijeljini ili Zenici, što se i pokazalo kao ispravna odluka. Okrugli stolovi su ogranizovani u:

 • Trebinju, 27. jula 2008.g. – sa 27 učesnika
 • Trebinju, 20. avgusta 2008. g. – sa 26 učesnika
 • Sarajevu, 22. septembra 2008.g. – sa 33 učesnika
 • Banjaluci, 10. oktobra 2008.g. – sa 35 učesnika
 • Sarajevu, 18. novembra 2008.g. – sa 29 učesnika
 • Banjaluci, 03. decembra 2008.g. – sa 33 učesnika

Takođe smo organizovali dvije javne tribine, 08. i 22. avgusta 2008. godine u Trebinju. koje su bile dobro posjećene od strane građana Istočne Hercegovine. Žene i djevojke su prisustvovale u velikom broju, dok je učesnika muškog pola bilo znatno manje.

Takođe smo organizovali uličnu manifestaciju gdje smo dijelili letke, plakate, a plakate smo postavili u svim gradovima u kojima smo organizovali aktivnosti, ali i u Mostaru, Zenici i Bijeljini, iako tamo nismo organizovali okrugle stolove.

Doprinos stvaranju pozitivne klime prema uvođenju olakšica za privatni sektor i obaveza države da definiše programe ekonomske podrške za žrtve porodičnog nasilja kao zakonsku obavezu. Sigurno je da će biti potrebno mnogo više od ovih šest okruglih stolova da se ostvare ovi rezultati, ali ovo je dobar iskorak naprijed. U periodu koji slijedi, planiramo da uključimo međunarodne organizacije i da zatražimo da odrede kao obavezu BiH da definiše gender senzitivne budžete kako bi bili uvršteni u donacije.

Učesnici ovih okruglih stolova su bili vladini predstavnici iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, centara za socijalni rad, javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za ekonomske odnose i saradnju, opštinski predstavnici, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, Gender centara, Agencije za gender ravnopravnost, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, privatnog sektora, predstavnici banaka, političari i političarke, policija, mediji, međunarodne organizacije (OHR, OSC) i institucije iz cijele BiH, te ženski NVO-i…

Ove aktivnosti su izuzetno važne i smatram da smo, uz istraživanje koje možete naći u prilogu, napravili važan korak prema naprijed, jer sada možemo dokumentovano pozvati na akciju. Naša teorija da žrtve porodičnog nasilja predstavljaju novu kategoriju siromašnih se takođe može smatrati kao potpuno validan iskaz. Sve aktivnosti koje imaju za cilj lobiranje za implementaciju preporuka i akcionog plana iz ovog istraživanja su veoma važne za žene žrtve porodičnog nasilja. Dakle, izrada dokumenta, u kojem su korišteni zvanični podaci i ankete koje su popunile same žrtve čime se došlo do navedenih pokazatelja, omogućava ženskom NVO sektoru da pokrene argumentovane aktivnosti u tom pravcu i da lobira predstavnike institucija sa ciljem definisanja gender senzibilnih budžeta i politika za izradu paketa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja. Nakon određenog vremenskog perioda, stvoriće se uslovi za njihovu ekonomsku samostalnost, što je opšti cilj ovog projekta. Naša organizacija će uvrstiti akcioni plan istraživanja u svoju strategiju, jer smatramo da je osnova za osnaživanje žena njihova ekonomska samostalnost, što je od posebnog značaja za žrtve porodičnog nasilja.

Moglo bi se reći da je učinjen važan iskorak u formalnom smislu u vezi porodičnog nasilja (obaveza da se pokrivaju tekući troškovi Sigurnih kuća je uvrštena u zakon kao odgovornost opština, u skladu sa njihovim mogućnostima; 2008. i 2009. godina su proglašene godinama borbe protiv porodičnog nasilja; Zakon o zaštiti od porodičnog nasilja je izmijenjen; problem porodičnog nasilja je više prisutan u medijima; razne aktivnosti i kampanje NVO sektora…), ali nije došlo do promjena na terenu. To je potvrđeno i najnovijim primjerom koji je potresao Istočnu Hercegovinu i cijelu javnost BiH. Žena iz Bileće je bila izložena nezapmaćenom nasilju od strane supruga, koji nije uhapšen i sa kojim je ostalo njihovo troje maloljetne djece. Ovaj slučaj će nam pomoći da Vam predstavimo stvarnu situaciju na terenu. Naime, ona je tri sata bila brutalno maltertirana i ponižavana u štali, gdje je smještena stoka, bila je vezana lancem oko vrata, udarao ju je šipkom po cijelom tijelu, udarao ju je sjekirom po glavi i vratu, skinuo joj je odjeću, mazao ju je stajskim izmetom i kontinuirano prijetio da će je ubiti. Žrtva je uspjela da, u trenutku, pobjegne, gola i otrčala je do susjeda koji su pozvali policiju. Međutim, nasilnik je odmah pušten u skladu sa odlukom istražnog sudije. Nakon žalbe javnog tužioca, Sud je ponovo oslobodio nasilnika. Centar za socijalni rad Bileća nije dozvolio majci da preuzme svoju djecu uzrasta 11, 6 i 4 godine sa obrazloženjem da je za djecu sada najvažnija „toplina i zaštita djeda i bake“?! Žena se obratila našoj organizaciji, a mi smo se maksimalno uključili. Nažalost, ovo je odličan primjer zakonskog funkcionisanja, efikasnosti mehanizama za borbu protiv porodičnog nasilja uključujući Gender centre, nezavisno i neopristrasno sudstvo, edukovano i razvijeno osoblje Centra za socijalni rad u smislu adekvatne podrške i zaštite žrtava porodičnog nasilja. Zbog nepostojanja Sigurne kuće u Istočnoj Hercegovini, žena je bila prinuđena da pobjegne u drugu državu kako bi zaštitila sebe i dobila adekvatnu medicinsku njegu. Žena se obratila našoj organizaciji i mi smo se uključili u ovaj slučaj.

“KREATIVNI CENTAR ZA DJECU”

Kreativni centar će imati pet sekcija: glumačku, novinarsku, muzičku, fotografsku i umjetničku. Takođe će se organizovati različite izložbe, modne revije, kvizovi znanja, koncerti i predstave u Istočnoj Hercegovini. Sve aktivnosti su besplatne za djecu i omladinu. Osim ovih sekcija, takođe ćemo dijeliti promotivne materijale i dječije novine, projekat će imati i interaktivne radionice koje podrazumijevaju edukaciju o problemima mladih, TV i medijske programe, promovisanje i razvoj volonterskog rada u lokalnoj zajednici. Projekat predviđa djelimičnu adaptaciju potkrovlja Kreativnog centra, a to će obezbijediti više prostora za rad sa djecom. Takođe bismo mogli proširiti rad na dnevni centar za najugroženiju djecu – djeca žrtve porodičnog nasilja i djeca koja žive u siromaštvu. U okviru ovog dnevnog centra, djeca bi imala maksimalnu podršku psihologa koji bi im pomogao da prevaziđu svoje traume i da adekvatno kanališu osjećanja bijesa, straha, ljubavi i mržnje i da odrastu u zdrave ličnosti. Svako od njih bi bio uključen u jednu ili više sekcija, što bi im pomoglo da ispolje svoju kreativnost i tako gledaju pozitivno na svoj život. U okviru ovog dnevnog centra obezbijedili bismo osvježenje – sokovi, slatkiši i sendviči. Rad u grupama i organizovanje različitih radionica na teme kao što su borba protiv trgovine ljudima, svih oblika nasilja itd. nisu dovoljni da se sva ova djeca sklone sa ulice i da se omogući da sva djeca odrastu u zdrave ličnosti. Stoga bi bilo veoma značajno da se formira dnevni centar u cilju kvalitetnijeg rada sa ovom djecom uz pružanje stručne pomoći. Vikend aktivnosti svake nedjelje bi doprinijele ubrzanoj socijalizaciji ove veoma ranjive grupe, tj. djece žrtava porodičnog nasilja koja žive u siromaštvu i ne bi uključivale ostalu djecu za koje je otvoren i Kreativni centar. Dnevni centar bi bio otvoren isključivo za ovu kategoriju, dok bi ostala djeca mogla koristiti prostorije i razne sekcije Centra samo radnim danima. Većina ove djece živi u ruralnim područjima naše opštine i zato bismo im obezbijedili prevoz u oba pravca – dolazak i odlazak.

Osnovni cilj projekta je omogućavanje pozitivnog odrastanja za djecu uzrasta 6 do 18 godina. Osim djece žrtava porodičnog nasilja i onih koja takođe dolaze iz ruralnih područja, projekat bi uključio i drugu djecu i radio bi na izgradnji njihove senzibilnosti za socijalno ranjive kategorije (žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima, siromašni, manjinske grupacije itd.) kao i razvoj njihove kreativnosti i kritičke odgovornosti na demokratskim principima u regiji Istočne Hercegovine. Želimo da ovo proširimo u lokalnoj zajednici kao primjer dobre prakse.

Kreativni centar za djecu okuplja, prvenstveno, djecu žrtve porodičnog nasilja, ali je otvoren i za svu ostalu djecu uzrasta od 6 do 15 godina sa ciljem njihove socijalizacije.Usluge i prostorije Kreativnog centra koristi 170-oro djece. Oko 90 njih živi u ruralnim područjima naše opštine. Kreativni centar omogućava djeci žrtvama porodičnog nasilja da usmjere svoja interesovanja ka kreativnim aktivnostima jačajući u isto vrijeme njihove ličnosti. Na ovaj način sa njih se skida etiketa „problematične“ djece i mi im možemo pokazati da su oni vrijedni poštovanja i da život ima i drugu lijepu stranu, a ne samo mračnu stranu koja je dio njihovog svakodnevnog života. Ovaj metod rada se pokazao kao veoma uspješan, jer zadovoljavamo njihove potrebe za druženjem i bježanjem od surove stvarnosti.

 • Dovesti u funkcionalno stanje objekat namijenjen za rad Kreativnog centra za djecu i Dnevnog centra za djjecu žrtve porodičnog nasilja i siromašnu djecu iz ruralnih područja naše opštine
 • Jačanje i razvoj ličnih kapaciteta djece žrtava porodičnog nasilja kroz razvoj njihove krativnosti, a sve u cilju prevazilaženja ličnih traumi i socijalizacije sa drugom djecom u okviru Kreativnog centra za djecu
 • Formiranje odgovornih, demokratskih i otvorenih generacija koje razmišljaju kritički preuzimajući punu odgovornost za svoje akcije i živote.
 • Sklanjanje djece sa ulice i omogućavanje pristupa informacijama u cilju borbe protiv bolesti ovisnosti, trafikinga i drugih pojava.