Godišnji izvještaj za 2002. godinu

Udruženje za pomoć djeci i ženama žrtvama porodičnog nasilja, Ženski centar registrovano je 22. aprila 2002 godine. Ovo Udruženje je oformilo 20 građana, jer nasilje u porodici smatraju kao društveni problem, koji kao takav nije društveno vidljiv. Naše prve aktivnosti bazirale su se na organizovanju radionica za žene žrtve porodičnog nasilja najviše iz oblasti ljuskih prava.

Na tim radionicama kao predavači su bile naše edukovane članice, koje su na bazi volonterizma predavale. Oko 30 žena je prošlo te radionice. Takođe smo organizovali i Okrugli sto «Žene u politici» sa predavačem iz susjedne države – parlamentarkom gospođom Lejlom Ruždić – Trifunović koja je i koordinator ženske političke mreže u Srbiji i koja je podpredsjednica Demokratskog centra Srbije (jednom od značajnijih stavki u Srbiji i Crnoj Gori). Okrugli sto je bio za mlade aktivistkinje iz svih političkih partija u lokalnoj zajednici, u cilju podizanja svijesti kod političarki o bitnosti zajedničkog djelovanja bez obzira na partiju, kojoj pripadaju da bi se poboljšao položaj djece i žena na ovim prostorima.

Uradili smo i Javnu tribinu povodom Nacrta porodičnog zakona u RS. Tu tribinu smo organizovali jer smo smatrali da taj Nacrt ne reguliše, niti štiti interese djece i žena u našoj Republici u dovoljnoj mjeri. Na tribini su bili predstavnici Okružnog suda, Centra za socijalni rad, policije, škola, bolnice, NVO sektora, IPTF i ostalih Međunarodnih organizacija, kao i brojni građani. Predstavnici gore navedenih institucija su uzeli aktivno učešće u iznošenju prijedloga za izmjene i dopune ovog Nacrta. Mi smo to kao i naše prijedloge u vidu Admandmana proslijedili Narodnoj skupštini RS. Na žalost, to je ostalo bez odgovora. Moram da napomenem da je ta Javna tribina, kao i Okrugli sto sa gospođom Lejlom Ruždić – Trifunović izazvao značajnu medijsku pažnju lokalnih radio stanica, kao i nacionalne TV stanice, koja pokriva cijelu Republiku Srpsku. U toku ove godine Ženskom centru se pridružio značajan broj ljudi različitih profila (od doktora, sudija do školskih radnika) koje su željele da doprinesu razvoju kapaciteta naše organizacije i koje su postale naše članice. Sve ove aktivnosti su bile finansirane od strane samih članica jer smo smatrale da moramo dokazati da iza nas stoji i volja i snaga i znanje.

U okviru ove godine smo imali i pojedinačne edukacije za naše članice uglavnom iz oblasti Socijalne politike, rada sa žrtvama kao i iz oblasti pisanja projekata i izgradnje vlastitih kapaciteta. U ovoj godini otpočeli smo u novembru, sa istraživačkim projektom o nasilju u porodici u opštini Trebinje, koji će se implementirati ukupno 11 mjeseci od mjeseca novembra 2002 godine, a koji je podržan od strane DFID-a. Partner u tom projektu nam je Centar za socijalni rad Trebinje. U okviru ovog projekta su predviđene i igraonice za djecu žrtve porodičnog nasilja, radio emisije, kao i radionice za žrtve porodičnog nasilja. Istraživanje ima za cilja, da istraži postojeću dokumentaciju o žrtvama porodičnog nasilja za period od 1996 do 2002 godine, u službi hitne pomoći, Centra za socijalni rad, policije, tužilaštva, suda, zatim da se uradi istraživanje pozitivnog zakonodavstva, koji tretira ovu problematiku (Porodični, Krivični i Zakon o parničnom postupku). Ovom istraživanju prethodilo je anketiranje građana o ovoj problematici, koju trenutno radimo (predviđeno je 350 anketa, što čini 1% ukupnog stanovništva Trebinjske opštine). Takođe su predviđeni i intervju-i sa profesionalcima koji tretiraju ovu problematiku, kao i sa žrtvama porodičnog nasilja.

Igraonice imaju za cilj da djeca kroz crteže i slike iskažu svoja osjećanja i potrebe, a Okrugli stolovi su za žene koje su žrtve nasilja u cilju jačanja njihovih ličnosti i prevazilaženju krize. Ovaj projekat u cijelosti podržava DFID.