1. Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2019. години”, чија је укупна вриједност 5.002.478,00 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.
Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 1.225 лица из циљне групе Програма, која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију како слиједи: лица стариј а од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници домова који су завршили школовање, жене у руралним срединама и лица која се налазе на евиденцији дуже од шест мјесеци.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 1.125 лица по 4.000 КМ по једном лицу што укупно износи 4.500.000 КМ.
II Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 100 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 500.000 КМ.
Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17), док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.
Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се врши на сљедећи начин:

1.1. За програм самозапошљавања:
- 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању жиро рачуна;
- 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

1.2. За програме запошљавања код послодавца:
- 60% средстава биће исплаћено по потписивању уговора са Заводом и пријему радника,
- 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико испуњава обавезе из уговора.

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из привреде који имају регистровано сједиште на подручју Републике Српске који испуњавају услове и запошљавају лица из утврђене циљне групе као и институције и организације које имају потребу за запошљавањем дефицитарних занимања.

2.1. Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под сљедећим условима:
- да запошљава лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију незапослених;
- да је регистрован у складу са законским прописима;
- да измируј е обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
- да је корисник економски способан да реализује програм;
- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових радника;
- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;
- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у посљедњих 12 мјесеци;
- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају нормалне флуктуације радника;
- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.

Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање Завод већ финансирао у претходне три године по ранијим програмима запошљавања (2016, 2017. и 2018. година).

Послодавац може примити радника у радни однос по објављивању Јавног позива и подношењу захтјева, а прије доношења одлуке Управног одбора.
Реализација запошљавања радника из претходног става може се прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о одобравању средстава за запошљавање.

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:
- врста дјелатности послодавца;
- развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;
- дужина обављања дјелатности;
- број и структура лица која се запошљавају (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);
- претходно кориштена средства субвенције и задржање радника у радном односу и након истека уговорне обавезе;
- повећање укупног број а запослених код послодавца у посљедњих шест мјесеци;
- финансијски показатељи
-
Код додјеле средстава водиће се рачуна колико послодавац укупно запошљава радника и сходно томе предлагаће се број радника и износ средстава.

2.2. Субвенцију за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако су испуњени сљедећи услови:
- да је пријављен на евиденцију незапослених;
- да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом;
- да је успјешно завршио обуку из предузетништва;
- да је извршио регистрацију дјелатности или је покренуо поступак регистрације након објављивања јавног позива;

Субвенција за самозапошљавање додјељује се незапосленом лицу ради оснивања радње, пољопривредног газдинства или другог облика предузетништва или оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенцију може остварити и више незапослених лица удруживањем и оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања уколико сви оснивачи у њему заснивају радни однос.

Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:
- ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- ако је већ користио субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;
- ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или сличну дјелатност и исту одјавило.

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање су у обавези да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој одговарајућој организацији дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или цертификат).

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:
- планирана врста дјелатности;
- категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица којима је до стицања услова за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године и лица са инвалидитетом);
- потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти);
- финансијски показатељи.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца и пребивалишту незапосленог лица, као и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net).
Уз захтјев се, зависно од тога да ли се конкурише за средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:

3.1. За самозапошљавање:
- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању регистрације предузетничке дјелатности;
- бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);
- доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва;
- доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи.
3.2. За послодавца:
- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
- рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
- програм запошљавања (према припремљеном обрасцу који се може преузети и на интернет страници Завода);
- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;
- копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих потписа;
- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња страна обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе мјесецу подношења захтјева).

4. Обавезе корисника субвенције су:

4.1. Обавезе незапослених лица:
- да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
- да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;
- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

4.2. Обавезе послодаваца:
- да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
- да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими раднике у радни однос и са њим закључи уговор о раду у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на неодређен временски период;
- да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 12 мјесеци од дана пријема радника у радни однос;
- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана oавијести Завод.

Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави
Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од
10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.
Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема посљедњег радника.
Незапослено лице - корисник субвенције за самозапошљавање, дужан је доставити Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних обавеза.
Корисник субвенције који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31. 12. 2019. године.
Такође, детаљније информације могу се наћи и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net).

Оглас Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за зашошљавање Републике Српске можете погледати ОВДЈЕ у ПДФ формату.