Indeks članaka

IZGRADNJA KAPACITETA V

I projektna godina
Podržano od OAK Fondacije i Lushi

Projektni cilj 1. je doprinjeti poboljšanju kvaliteta života žena i djece u Republici Srpskoj sa akcentom na izrazito nerazvijenu regiju -Istočnu Hercegovinu.

-Rad sa ženama političarkama

Ženski centar Trebinje, tokom izvještajnog perioda organizovao je za žene političarke, svih političkih partija u 13 opština RS Izborne jedinice 9 cjelodnevnu interaktivnu radionicu na teme: “Javni nastup ” i “Zagovaranje i razvijanje vlastitih kampanja” (ukupno njih 131). Cilja grupa su bile političarke potencijalne kandidatkinje za Opšte izbore 2018. U izvještajnom period takođe smo distribuisali 6.000 letaka-agitki koje su promovisale žene političark i zašto dati glas baš ženama.

Na radionicama su učestvovale žene članice političkih partija različite životne dobi, od 18 do 65 godina, različitog obrazovnog nivoa i različite dužine „partijskog staža“, od onih koje su se tek učlanile do onih sa 25 godina partijskog djelovanja . Na radionicama su učestvovale i žene koje su na listama za Opšte izbore, u onim opštinama/gradovima iz kojih ima žena na listama.
Većina učesnica radionica izjavila je da do sada nije učestvovala na radionicama na gore navedene teme. Samo 10% učesnica imale su jednu ili više edukacija vezanih za javni nastup koje su se provodile na inicijativu i u organizaciji stranaka/partija ili od strane nevladinih organizacija. Sve učesnice izrazile su zadovoljstvo što je prepoznata potreba za podrškom ženama da aktivnije učestvuju u političkom životu. Većina njih je izjavila da žene nemaju iste mogućnosti za bavljenje politikom prije svega zbog većeg obima (u odnosu na muškarce) porodičnih obaveza, ali i stava sredine prema ženama političarkama, još uvijek se smatra da je politika „posao za muškarce“. Sve su istakle da i u svojim partijama/strankama žene teže mogu da se izbore za ravnopravan odnos sa muškarcima.
Na svim radiniocama od samog početka, već od predstavljanja učesnica, ispoljena je dobra grupna dimamika. Sve su istakle da ih ovakve radionice, koje imaju edukativni ali i psihološki karakter, osnažuju. Pored praktičnih savjeta od značaja za uspješan javni nastup, zagovaranje i razvijanje vlastitih kampanja od velikog značaja, istakle su, je razmjena iskustava u grupi, kao i osvješćivanje/samospoznaja ličnih snaga i ograničenja.

- Petodnevna edukacija za CZSR iz Istočne Hercegovine

Edukacija za službenike Centara za socijalni rad iz Istočne Hercegovine, na temu nasilja u porodici, rada i smještaja u sigurnu kuću žrtava, održana u periodu od 05.06.2018. godine – 09.06.2018. godine, 20 učesnika.

U organizaciji Fondacije „Ženski centar“ Trebinje, 05.06.2018. godine u Neumu su se okupili predstavnici Centara za socijalni rad iz Istočne Hercegovine i predstavnici Ženskog centra Trebinje. Bili su prisutni predstavnici iz Trebinja, Gacka, Bileće i Nevesinja, dok predstavnici iz Ljubinja i Berkovića nisu prisustvovali iz opravdanih razloga.
Cilj ove edukacije je bio upoznati predstavnike iz Centara za socijalni rad o sledećim temama:
- nasilje u porodici iz ugla žrtve porodičnog nasilja i razgovor sa žrtvom (Ljiljana Čičković fondacija „Ženski centar“ Trebinje)
-pravila i procedure u sigurnim kućama (Milka Stević fondacija „Lara“ iz Bijeljine)
-bitnost dužine boravka u sigurnoj kući za žrtve porodičnog nasilja (Ljiljana Čičković fondacija „Ženski centar“ Trebinje).

Priručnik u izradi “Priručnika za razumjevanje nasilja u porodici”.

- Dvije petodnevne edukacije za 20 istih policijskih službenika iz cijele Istočne Hercegovine

U 2018. godini, Ženski centar je održao dvije petodnevne edukacije na teme: „ Trening za trenere“ i „ Pravila i procedure u postupanju sa žrtvom porodičnog nasilja i dokumentovanju nasilja u porodici“ za 20 policijskih službenika iz Policijske uprave Trebinje. Prvim djelom edukacije, policajci su obučeni kako da stečeno znanje na seminarima na temu nasilja u porodici, kao i iz dosadašnjeg radnog iskustva, što efikasnije prenesu na svoje kolege koji nisu prošli edukacije Ženskog centra. U drugom djelu, policajci su prošli obuku o pravilima i procedurama u postupanju sa žrtvom nasilja u porodici, kao i dokumentovanju tog krivičnog djela. Ovaj dio edukacije je od posebne važnosti za policijske službenike kako bi na što efikasniji način dokumentovali krivično djelo i proslijedili izvještaj tužiocu radi lakšeg procesuiranja počinioca.

-Sastanci multidisciplinarnog tima za borbu protiv nasilja u porodici

Tokom izvještajnog perioda organizovali smo 36 sastanaka multidisciplinarnog tima za suzbijanje nasilja u porodici u šest opština Istočne Hercegovine (vidjeti projekat “Zajedno za život bez nasilja”).

- Pružanje direktnih usluga žrtvama porodičnog nasilja: pravna pomoć, psiho-socijalno savjetovanje

U toku 2018. godine Ženski centar u svojoj evidenciji ima 142 intervencije. Najčešće su to bile kratkotrajne intervencije, npr. poslije čina nasilja kada žena želi da sa nekim podijeli svoj problem i olakša se na taj način, ali ne želi dalje da ide sa tim, ni u policiju, ni u CZSR, kao ni bilo koju drugu ustanovu. Pored navedenih kratkotrajnih intervbencija, usluge koje je pružao Ženski centar u 2018.godini odnosile su se najviše na psihosocijalne tretmane za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja, na davanje pravnih savjeta i pomoći pri pisanju potrebnih pravnih akata kada je to situacija zahtjevala. I u 2018. godini imali grupe samopomoći koje je činilo deset žena, akoje su se sastajale dva puta mjesečno. Na tim sastancima su iznosile svoje probleme iz perioda dok su živjele u nasilnoj zajednici, te jedna drugoj pružale podršku. Pored standardnih usluga koje pruža Ženski centar Trebinje u 2018. godini započeli smo projekat ''osobe od povjerenja''. Osoba od povjerenja je pružala psihološku i pravnu podršku žrtvama porodičnog nasilja prilikom davanja izjava policiji, centrima za socijalni rad. Od početka projekta, osobi od povjerenja uz posredstvo policije, sa kojom imamo izvanrednu saradnju, javilo se šest žrtava porodičnog nasilja.

-Finalizacija uspostavljanja organske plantaže smokve

Tokom izvještajnog perioda, plantažu smo proširili za još 2 dodatna hektara i očistili od šiblja i visokog rastinja. Takođe smo nabavili kompletnu ogradu za 9 ha, kao i sistem za navodnjavanje (vidjeti projekat “ Izgradnja vodozahvata i sistema za navodnjavanje “kap po kap” za plantažu organskih smokava u Trebinju”

-Kampanja zagovaranja za dopunu Porodičnog zakona RS

U izvještajnom periodu smo sproveli I kampanju zagovaranja za dopunu Porodičnog zakona RS u dijelu trajnog ukidanja roditeljskog prava za roditelje koji su seksualno zlostavljali djecu (vidjeti projektar “Kampanja za dopunu Porodičnog zakona RS”).

-Monitoring rada sudova policije u RS

U izvještajnom periodu, bili smo partneri fondaciji “Lara” iz Bijeljine sa kojom smo sproveli monitoring rada policijskih službenika Rs na polju nasilja u porodici I dokumentovanju krivičnih djela nasilja u porodici (vidjeti projekat: „Jačanje institucionalne podrške za žrtve rodnozasnovang nasilja“ ).

Ostvareni rezultati:

- 10% povećan broj žena u Izbornoj jedinici 9 koje su zainteresovane da se bave aktivno politikom
- 131 žena, potencijalnih kandidatkinja za listu Izborne jedinice 9 dobilo osnovna znanja i vještine za javni nastupa i sprovođenja vlastite kampanje
- Na Opštim izborima za 2018 jedna žena je ušla u Narodnu Skupštinu RS iz Izborne jedinice 9 za razliku od 2014. Godine kada ni jedna žena nije ostvarila bilo koju poziciju kako na nivou Entiteta RS tako ni na državnom nivou BH.
- 20 policajaca i 20 službenika centara za socijalni rad iz Istočne Hercegovine su osposbljeni za rad sa ženama žrtvama nasilja, iz ženske perspektive.
- Uvid u rad policije i lobiranje za izmjenu iste u korist žrtava porodičnog nasilja u RS.
- Jačanje međusektorskog pristupa u obezbjeđivanju adekvatne, senzitivne i specijalizovane zaštite ženama žrtvama nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini.
- Pitanje ostavljeni mogućnosti da roditelji koji seksualno zlostavljaju djecu mogu da vrate pravo na roditeljstvo u RS, stavljeno u žižu stručnog i javnog mijenja.

Projektni cilj 2. je osnažiti organizaciju/fondaciju “Ženski centar” Trebinje za strateško planiranje, kao i izgraditi kapacitete (tehničke, ljudske, samofinansiranja) organizacije .

- Finalizacija uspostavljanja organske plantaže smokve

Tokom 2018 mi smo izveli radove za uspostavljanje vodozahvata i sistema navodnjavanja “kap po kap”, nabavili smo ogradu, radili na uređenju plantaže i ujedno je proširili za još 2 ha.

Na kraju I projektne godine, angažovali smo spoljnu evaluatorsku i revizorsku kuću za izradu izvještaja.