Indeks članaka

„IZGRADNJA KAPACITETA IV“

podržano od OAK/Trag fondacija

U toku izvještajnog perioda glavna postignuća su:
1. Uspjeli smo da stvorimo uslove za izgradnju sigurne kuće odnosno prikupljanje novca kroz izuzetno uspješnu kampanju za izgradnju sigurne kuće u kojoj je učestvovalo preko 100 fizičkih i pravnih lica i to je naše prvo iskustvo u namicanju sredstava direktno od građana i pravnih lica. Tom prilikom prikupljeno je oko 5.000 KM. I kroz lobiranje gradonačelnika Trebinja da on prikupi ostatak novca za njenu izgradnju koja će sigurno iznositi preko 200.000 KM, jer trenutno uslaglašavamo kapacitet (prvobitno je bilo planirano kapacitet za 20 osoba) kako bi smanjili troškove njene izgradnje.Naša organizacija je u tu svrhu i snimila spot koji je bio duži vremenski period emitovan na RT RS, ATV, ELTA TV, Herceg TV ;

2. Postignuće da žene žrtve porodičnog nasilja su ekonomski osnažene u RS je djelimično ostvaren jer im je omogućeno samouposlenje. Po prvi put žene žrtve porodičnog nasilja su uvedene u podsticajne mjere kroz “Program samouposlenja RS za 2017.” na nivou cije Republike Srpske. Odnosno žene žrtve porodičnog nasilja su prepoznate kao nova kategorija stanovništva za koju država izdvaja podsticajna sredstva u vidu bespovratnih donacija do 5.000 KM kako bi one mogle da riješe svoje samouposlenje. Uspjeli smo da uvrstimo žene žrtve porodičnog nasilja i u dijelu njihovog zaposlenja (što bi značilo da poslodavci dobiju podsticaj za uposlenje ove kategorije) u prijedlog “Akcionog plana zapošljavanja za RS za 2018.” koji tek treba da se usvoji za tekuću godinu ;
3. Kroz sve vidove naše podrške (psihoscocijalna podrška –grupna i pojedinačna i besplatna pravna pomoć) pružili smo u izvještajnom periodu 120 intervencija. Dodatno smo unaprijedlili multidisciplinarni pristup kroz “Platformu zajedničkog djelovanja multidisciplinarnog tima za suzbijanje nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini “. Ukupno smo održali 42sastanaka (na godišnjem nivou po 6 redovnih sastanaka u svakoj od 6 opština Istočne Hercegovine i jedan vanredni u 2017. povodom novih okolnosti za izgradnju sigurne kuće i 16 dana ženskog aktivizma gdje smo bili uključili i ulične akcije po svim tim opštinama). Ovaj naš model je prepoznat od švedske ženske organizacije (našeg donatora) Kvinna till Kvinna kao primjer dobre prakse, te su ga kao takav uvrstili u njihovu brošuru (presjek primjera dobre prakse od njihovog osnivanja do danas) koja obuhvata ženeke organizacije širom svijeta koje su oni podržavali po pitanju različitih oblasti ženskih ljudskih prava ;
4. Naša organizacija je dobila odličnu obuku od strane NESst organizacije zahvaljujući vama u izradi biznis plana i istraživanju tržišta koja nam je poslije u praksi puno značila i pomogla da na pravilan način krenemo u realizaciju ovog projekta.
U izvještajnom periodu naša organizacija je osnovala,tokom 2016.godine, žensku poljoprivrednu zadrugu „Smokvica“ sa p.o. Trebinje, gdje su zadrugarke 8 žena žrtava porodičnog nasilja. Nakon toga smo pronašli zemljište u vlasništvu države i potpisali Ugovor o zakupu šumskog zemljišta od 7 ha sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS na 10 godina uz automatsko produženje pod istim uslovima. Pristupili smo čišćenju terena koje je obraslo šibljem ali se nalazi na izvrsnoj mikro lokaciji kako za organski plantažni uzgoj smokava tako i sa aspekta drugih važnih faktora (uz samu rijeku Trebišnjicu, blizina magistralnog puta, samo 15 km udaljena od centra grada Trebinja, ekološki očuvana bez mogućnosti zagađenja i ugrožavanja od drugih). U međuvremenu dobili smo podršku od strane njemačke organizacije Help i Grada Trebinja da se krene sa procesmo konverzije u organsko koja traje 3 godine (u ovom momentu plaćena nam je prva godina). Ova sredstva nisu nama direktno doznačena već su Help i Grad Trebinje direktno platili uslugu certifikacijskoj kući za organsku certificiranje BeHaBIOCert za godinu dana. Takođe, za izgradnju vodozahvata i sistema „kap po kap“ za navodnjavanje plantaže smokava, ostvarili smo preko Zadruge sufinasiranje od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a preko „Ženski centar“ Trebinje od Ambasade Češke Republike u BH .
Svakako važno je istaći postignute rezultate da smo uspjeli lobiranjem kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS uvesti po prvi put u “Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela“:
- davanje podsticaja za smokvu kao voćnu kulturu (od 2017.) ;
-davanje podsticaja za mljevenje zemljišta (meliorizaciju zemljišta) samo za Istočnu Hercegovinu (od 2018.).
Ovo je svakako jako važnu za budućnost razvoja smokvarstva u Istočnoj Hercegovini koja nema slobodnih livada i njiva već je prinuđena da meliorizacijom zemljišta stvara nove slobodne površine za uzgoj mediteranskih kultura. Na ovaj način, mi kao pioniri ćemo uspjeti stvoriti novi brend Trebinja: smokve!
Stupili smo u kontakt sa jednim od 3 najbolja stručnjaka u Evropi za smokvarstvo (on je iz Hrvatske) koji nam je zadao parametre za pripremu zemljišta kako bi smo stvorili optimalne uslove. Tako da je pred nama jako zahtjevan posao realizacije projekta koja se do sada odvija jako uspješno;
5. Pisali smo „pro bono“ o stanju ljudskih prava po pitanju nasilja u porodici na području Republike Srpske za izvještaj u sjeni koji se jedino čitao pred UN a od strane incijatora –američke organizacije The Advocates for Human Rights.