Indeks članaka

MONITORING RADA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I RADNIKA U SLUČAJEVIMA NASLJA U PORODICI

podržano od švedske organizacije Kvinna till Kvinna

U okviru projekta koji je provodila Fondacija „Lara" u partnerstvu sa Fondacijom „Ženski centar" Trebinje obavljeno je anketiranje policijskih službenika i radnika a u cilju unapređivanja pravne zaštite i druđtvene podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja.

U sklopu projekta 31.08.2016. godine obavljena je edukacija za monitorke na kojoj su ispred Fondacije „Ženski centar" Trebinje pristvovale: Branka Pejović Petković i Vera Bulut. U toku jednodnevne edukacije koja je obavljena u Sarajevu precizirane su smjernice i upute za primjenu Upitnika za monitoring. Tokom edukacije preformulisana su neka pitanja u Upinicima od strane monitorka. U skladu sa usvojenim promjenama na Upitnicima Fondacija „Lara" je iste obradila i naknadno dostavila partnerskim organizacijama.

Po prijemu Upitnika rad smo organizovali na sljedeći način:
- Zatražili Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za provođenje istraživanja u policijskim stanicama;
- Nakon dobijanja Saglasnosti kontaktirali smo službenike u policijskim stanicama Centra javne bezbjednosti Trebinje i dogovorili termine za obavljanje razgovora;
- Nakon provođenja dva Upitnika u skladu sa preuzetim obavezama sačinili smo Izvještaj i dostavili nosiocu projekat;
- Sve materijale i izvještaje proslijedili smo u planiranom roku.

Imali smo obavezu da obavimo razgovore sa: Načelnikom CJB Trebinje, sa šefom krim službe, sa komandirom policijske stanice i sa 7 policijskih službenika koji izlaze na teren po prijavi nasilja u porodici.

Pored provođenja upitnika imali smo obavezu da zatražimo izvještaj od MUP-a provedenim zaštitnim mjerama za 2014., 2015., 2016. što smo i uradili i isti dobili i dostavili nosiocu projekta.

Budući da Fondacija „Ženski centar" dugo godina uspješno sarađuje sa CJB Trebinje to smo od čelnih ljudi dobili smjernice za odabir policijskih službenika koji se najviše susreću sa ovom problematikom.

Prilikom planiranja za popunjavanje Upitnika vodili smo računa da bude zastupljenost iz više opština iz Istočne Hercegovine.

Tokom provođenja Upitnika nismo imali problema, od strane policijskih službenika izražena je dobra volja za saradnju. Stekli smo utisak da je problem nasilja u porodici prepoznat kao problem društva ali da još uvijek nije dovoljno izgrađen sistem za zaštitu žrtve. Tokom provođenja intervua došli smo do zaključka da je prepoznatljiv odnos službenika prema žrtvi onih koji su prošli edukacije od strane NVO te da je primjetno da takve nedostaju policijskim službenicima koji rade na terenu.

U svim stanica u kojim smo radili obradu pristup je isti i baziran je isključivo na zakonskim procedurama i nigdje nema internih procedura, pa npr. prijave nasilja nisu posebno evidentirane, policijski službenik koji zaprima prijavu ne posjeduje dovoljno znanja ili vještina da žrtvu upozori da zadrži sliku djela nasilja do momenta dolaska policije, nemaju posebne prostorije u kojima se obavljaju razgovori sa žrtvama (ženama i djecom), osobe koje obavljaju intervjue nisu dovoljno edukovane za to i sl. iako kod svih postoji izražena volja da pomognu žrtvi.

Ono što je bitno napomenuti da nismo naišli na omalovažavanje ili izrugivanje na račun žrtve, a kao problem u svom radu i dokumentovanju djela istakli su promjene navoda žrtve i da to pravdaju njenom nedovoljnom zaštitom od stane sistema. Kao problem se pojavljuje i smještaj žrtve (nepostojanje sigurne kuće u Istočnoj Hercegovini) i njena materijalna i ekonomska zavisnost od partnera.