Indeks članaka

IZGRADNJA KAPACITETA IV

podržano od OAK Fondacije

Projektni cilj je doprinjeti poboljšanju kvaliteta života žena u Republici Srpskoj sa akcentom na izrazito ne razvijenu regiju -Istočnu Hercegovinu kao i izgradnji kapaciteta organizacije/fondacije "Ženski centar" Trebinje.

U izvještajnom periodu od 1.3.2016. do 31.12.2016, mi smo postigli ova dostignuća:

-Uspjeli smo da direktnom animacijom 107 djevojaka kroz Okrugle stolove, kao i distribucijom 11343 promotivnih letka u boji kroz ulične akcije i 500 plakata u boji koje smo podjelili u 50 opština/gradova, da povećamo broj prijava djevojaka na policijsku i vojnu akademiju za više od 4%;

-Izgradili smo jaku mreža lobista unutar vladinih tijela koji će uložiti maksimalan napor, shodno svojim ulogama i mogućnostima, da se po prvi put u istoriji ovog entiteta ali i cijele države, žene žrtve porodičnog nasilja definišu i zvanično kao ranjiva kategorija na tržištu rada kao i da se u "Akcioni plan zapošljavanja RS za 2017" uvrste mjere za njihovo (samo)uposlenje u Republici Srpskoj. Izradili smo dva paketa ekonomskih mjera jedan sa Prof. Željkom Račićem a drugi u saradnji sa fondacijom „Lara" Bijeljina i „HaCL" Banjaluka kao konkretne prijedloge Vladi RS a koji smo prezentovali na konferenciji u Banjaluci simbolično na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na toj konferenciji učešće je uzelo oko 60-tak učesnika/ca i to mahom iz relevantnih ministarstava i drugih vladinih tijela (Ministartva rada i boračko-invalidske zaštite RS; Ministarstva porodice, omladine i sporta RS; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS; Ministarstva pravde RS; Ministastva unutrašnjih poslova RS; Zavoda za zapošljavanje RS; Privredne Komore RS; Narodne Skupštine RS; Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne Skupštine RS; Agencije za upravljanje oduzetom imovinom; Kabinet presjednika NS RS; Ekonomskog fakulteta Banjaluka; Visoke škole "Banjaluka Colage" i poslanici) kao i desetak predstavnica ženskih NVO-a iz RS. ;

-Kao partneri fondaciji "Lara" Bijeljina učestvovali smo u monitoringu rada CJB Trebinje, što nam je pomoglo da uvidimo nedostatke u radu policije (konkretno policijskih službenika na terenu) te smo shvatili da je potrebno izvršiti dodatnu obuku policajaca koji su već prošli razne edukacije na temu nasilja u porodici kako bi ih osposobili da budu treneri. Oni bi u tom slučaju vršili obuku, kontinuirano, svih svojih nadređenih kao i policajaca na terenu te se dobre prakse u radu sa žrtvama ne bi gubile odlaskom obučenih kadrova na druge pozicije ili pak prilikom dolaska novih ;

-Kontinuiranim sastancima multidisciplinarnog tima u svakoj opštini i kroz našu savjetodavne usluge (SOS, pravnu i psiho-socijalnu podršku) pružili smo podršku i pomoć za 122 slučaja nasilja u porodici i to ne samo na području Istočne Hercegovine , već sa područja cijele BiH kao i iz regiona (Srbija, Crna Gora).;

- Obukom 92 profesionalca iz Istočne Hercegovine kao i potpisivanjem "Platforme zajedničkog djelovanja multidisciplinarnog tima za suzbijanje porodičnog nasilja u Istočnoj Hercegovini" podigli smo podršku i zaštitu žena i djece žrtava porodičnog nasilja na nivo koji može poslužiti drugima kao primjer dobre prakse. Ova platforma je ustvari nadogradnja postojećih Sporazuma o saradnji i pojedinačnih protokola jer je pošao značajan vremenski interval te je došlo do zakonskih izmjena kao i do izmjena uposlenika kod samih potpisnika sporazuma. Učesnici su bili potpisnici ranijeg Sporazuma o saradnji : iz policije, tužilaštva, opštine, centara za socijalni rad, domova zdravlja, Crvenog Krsta, škola, vrtića, medija i NVO-a dobili su nove vještine i znanja (petodnevna edukacija u Neumu za četiri grupe: po 23 učesnika i dvije edukatorice) ali ujedno i da nam oni sami daju prijedloge kako da se njihov rad na polju suzbijanja nasilja u porodici i pružanja adekvatnije podrške i zaštite žrtava unaprijedi. Njihovi prijedlozi su nam poslužili kao osnova za izradu dokumenta "Platforma zajedničkog djelovanja multidisciplinarnog tima na suzbijanju nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini) ;

- Osnovali smo prvu žensku poljoprivrednu zadrugu "Smokvica" u Hercegovini i podižemo plantažu smokava čime su stvoreni preduslovi za kontinuirano djelimično finansiranje "Ženskog centra". Kako naš zakon ne poznaje socijalno preduzetništvo, odlučili smo se za oblik udruživanja bude zadruga a ne preduzeće jer na taj način možemo zadovoljiti parametre socijalnog preduzetništva: s jedne strane da ekonomski osnažimo jedan broj žena žrtava porodičnog nasilja kao ranjivu kategoriju a sa druge strane da dio profita budućeg poslovanja zadruge usmjerimo isključivo na troškove aktivnosti „Ženskog centra" Trebinje. Ovaj model odnosno naš biznis plan je publikovan u zborniku radova „Socijalno preduzetništvo-teorija i praksa" koji su izdali Udruženje građana „Svjetionik" Prijedor; Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED; GOPA mbH, Predstavništvo u BiH i Banja Luka College – BLC 2016.g. http://www.nvo-svjetionik.org/wp-content/uploads/Zbornik-radova_Socijalno-preduzetnistvo.pdf;

-Animirali smo loklanu zajednicu sprovedenom kampanjom za izgradnju sigurne kuće u Trebinju za smještaj žena i djece žrtava porodičnog nasilja. U tu svrhu pokrenuli smo i novi sajt www.sigurnakucatrebinje.org koji oslikava zaista imozantnu podršku javnosti i medija koju smo dobili na razne načine od besplatne podrške samom događaju-donatorskoj večeri u Trebinju preko novčanih priloga koje su uplatili (prikupljeno je mahom od fizičkih lica i jednog broja firmi cca 3.000 US$). Naš sledeći korak u prikupljanju sredstava su međunarodne organizacije/institucije i lokalne vlasti kao i Vlada RS;

-U ovoj projektnoj godini Trag Fondacija omogućila nam je ugradnju softvera "Piramida" i njegovo održavanja za dvije godine što će nam uveliko olakšati vođenje knjigovodstva kao i omogućiti bolju preglednost svih troškova. Takođe, grupa od 9 članova Ženskog centra je boravila četiri dana u Sloveniji, na ranču "Kaja & Grom" na kome je dobila nove vještine i znanja iz Tellington TTouch metode, koju sada primjenjujemo sami na sebi ili između sebe u cilju oslobađanja od stresa.

Projekat traje od 1.3.2016. do 31.12.2017.godine.