Indeks članaka

ZAJEDNO ZA ŽIVOT BEZ NASILJA

podržano od Kvinna till Kvinna

U toku izvještajnog perioda od 01.07.2015. do 31.12.2015. uspjeli smo u skladu sa planom i projektom da pripremimo prijedlo ekonomskih mjera (5 tačaka) u cilju ekonomskog osnaživanja žena žrtava porodičnog nasilja. Zbog snažnijeg fokusa dogovoreno je da prijedloge koji se odnose na stambene i kredite za (samo)uposlenje od IRB RS "gura" naša organizacija sama, dok su za ostala tri prijedloga sve tri partnerske organizacije uz pomoć "Prava za sve" izradile Zagovarački plan:
- Uvodjenje u Strategiju o zapošljavanju žena žrtava nasilja putem mjera afirmativne akcije (npr.omogućavanje besplatnog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za odrasle)
- Uvođenje akcionog plana za žene žrtava nasilja za zapošljavanje za 2017 u Akcioni plan RS (npr. podsticajna sredstva za privatnike koji uposle ovu kategoriju žena)
- Osnažiti postojeće i razvijati nove siteme podrške za pružanje usluga ženama žrtvama nasilja u pristupu tržištu rada.
Što se tiče monitoringa saradnje i međusobnih aktivnosti potpisnika Sporazuma o saradnji sa 63 organizacije/institucije u Istočnoj Hercegovini, postojeći projektni zadatak-izrada upitnika za intervjue smo unaprijedili. Naime umjesto jednog izradili smo dva upitnika za svaku instituciju/ organizaciju, kako bi imali bolji uvid u situaciju. Prvi se odnosi na predstavnike institucija/organizacija, na dosadšnju saradnju a drugi se odnosi trenutnu saradnju. Također, održavamo sa njima redovne dvomjesečne sastanke.
1.1. U skladu sa planom, u je Trebinju održan jednodnevna edukacija 31.07. 2015. za 63 predstavnika institucija i nevladinih organizacija iz Istočne Hercegovine, potpisnika Sporazuma o saradnji sa našom organizacijom u cilju razvijanja multisektoralnog pristupa suzbijanja nasilja u porodici. Iako je bio period godišnjih odmora,a neke od institucija su bile na kolektivnom odmoru npr. škole, njihovi direktori su ipak došli na ovu edukaciju. Ovo govori o kvalitetu saradnje i uvažavanja. Rezultati ove edukacije su zaključci:
• Svaka institucija treba ponovo delegirati osobu koja će biti zadužena za komunikaciju I koordinacu rada sa ostalim potpisnicima Sporazuma/Protokola (obzirom na izmjene zaposlenih u proteklom periodu);
• Pokrenuti akcije edukacija za roditelje djece iz osnovnih škola (edukacije na temu narkomanije, sajber nasilja, vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici);
• Organizovati supervizije za osobe koje direktno rade na poslovima nasilja u porodici i seminare o pregorjevanju na poslu.
• Organizovati višednevene edukacije o nasilju u porodici za osobe koje direktno rade na poslovima nasilja u porodici.
1.2.U toku izvještajnog perioda održano je po 3 sastanka u svakoj od 6 opština Istočne Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Bileća i Berkovići). Rezultat ovih aktivnosti, osim tri slučaja nasilja u porodici u Trebinju gdje smo animirali cijelu zajednicu da učestvuje u podršci, je i prijedlog da se po svim opštinama održi javna tribina u februaru za roditelje na teme : nasilje u porodici, sajber naslje i vršnjačko nasilje a na osnovu preporuke sa jednodnevne edukacije u Trebinju.
1.3. U toku izrade upitnika za monitoring saradnje sa institucijama/organizacijama potpisnicima Sporazuma o saradnji u cilju borbe protiv nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini, došlo je do prijedloga od strane Lejle Somun Krupalija da se upitnici za iste institucije/organizacija urade po dva osnova , prvi za predstavnike institucije/organizacija I dosadšnju sradnju a drugi za one koji su zaduženi za saradnju sa nama, za praćenje saradnje u projektnom period. Smatramo da ćemo na ovaj način unaprijediti očekivani rezultat I dobiti bolji uvid u postojeću situaciju.U toku izvještajnog perioda sa svim predstavnicima je urađen prvi intervju. Obzirom na sami cilja projekta "Zajedno za život bez nasilja" koji se odnosi na ojačavanje međusektorskog reagovanja na rodno zasnovano nasilje i povećanje kapaciteta relevantnih aktera/davalaca usluga partnerskih institucija i organizacija, potpisnika/ca Sporazuma o saradnji u Istočnoj Hercegovini, smatramo da smo napravili veliki korak u njegovom ostvarenju. Kao prilog navedenom ističemo da je tokom obavljanja intervjua i popunjavanja anketa proisteklo mnogo novih ideja i prijedloga za unapređenje rada sa žrtvama porodičnog nasilja. Generalni utisak nakon obilaska svih potpisnika/ca sporazuma/protokola je da postoji interesovanje i razumjevanje problema nasilja u porodici koji je konstantnom porastu.
Obzirom da su se sporazumi/protokoli potpisivali u period od 2004. – 2009. godine došlo je do promjene rukovodioca pa smo u ovom krugu podsjetili na dugogodišnju saradnju i na preuzete obaveze kroz protokole i sporazume.

2.1.Prvi sastanak partnerskih organizacija "Lara" Bijeljina i "HCL" Banjaluka održao se u Trebinju 14./15. 8.2015..Na tom jednodnevnom sastanku dogovoreni su okviri i raspodjela obaveza i aktivnosti za sve partnere kao i pravac djelovanja u pripremi Paketa ekonomskih mjera u cilju ekonomskog osnaživanja žena žrtava porodičnog nasilja u RS. Izradu analize zakona preuzela je "HCL", analizu dosadašnjih istraživanja na tu temu "Lara",i analizu potreba "Ženski centar" Trebinje. Na narednom sastanku tima u Banjaluci 24.9.2015. na kome je bio i Prof. Žerljko Račić razvili smo okvire Plan ekonomskih mjera. Dogovoreno je da zbog potencijalne opsnosti od širenja fokusa, zajedničke aktivnosti usmjerimo na prijedloge:
- Uvodjenje u Strategiju o zapošljavanju žena žrtava nasilja putem mjera afirmativne akcije (npr.omogućavanje besplatnog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za odrasle)
- Uvođenje akcionog plana za žene žrtava nasilja za zapošljavanje za 2017 u Akcioni plan RS (npr. podsticajna sredstva za privatnike koji uposle ovu kategoriju žena)
- Osnažiti postojeće i razvijati nove siteme podrške za pružanje usluga ženama žrtvama nasilja u pristupu tržištu rada.

Međutim, zbog do sadašnjeg rada u pravcu ostvarivanja stambenih i kredita za (samo)uposlenje od IRB RS , koje je naša organizacija do sada sprovela zajedno sa Prof. Račićem, dogovorili smo da neovisno od gore navedena tri prijedloga, naša organizacija nastavi da radi i na usvajanju ova dva prijedloga. Naprosto, s obzirom das mo već napravili dobar "ulaz" za ove prijedloge i da su oni vezni isključivo za IRB i Vladu RS, u momentu kada se radi nova pravila za plasma kredita IRB RS, smatrali smo ("Ženski centar" i Prof. Račić, za razliku od "Lara" i "HCL") da bi trebali pokušati iskoristiti ovu šansu, posebno što smo već napravili dobre "ulaze" . Razliku u mišljenima riješili smo dogovorom orazdvajanju prijedloga u dvije grupe gdje jedna grupa prijedloga je zajednički rad partnerskih organizacija i biće predmet izrade Plana zagovaranja. Druga grupa su prijedlozi za koje lobira "Ženski centar" i Prof. Račić jer je nastavak do sadašnjeg četverogodišnjeg rada i naprosto sada prepoznajemo šansu koju ne želimo ispustiti, bar pokušati! Rezultat ovih sastanaka su konkretnio prijedlozi za Plana ekonomskih mjera kao i dogovor za djelovanje (zajedničko i pojedinačno).
2.2.Prof. Račić je na osnovu prijedloga delegiranih ispred partnerskih organizacija ("Ženski centr", "Lara" i "HCL") , izardio Plana ekonomskih mjera u skladu sa planiranim vremenskim okvirom-do kraja septembra 2015.. Dakle kao rezultat ovih aktivnosti imamo izrađen Plana ekonomskih mjera .
2.3.Dvoipodnevna zagovaračka radionica: izrada Plana zagovaranja i izgradnje kapaciteta za vještine zagovaranja, za sve tri partnerske organizacije sproveli smo na Jahorini od 19. do 22. novembar 2015.. Kao edukatorice angažovali smo Dijanu Šehić iz "Prava za sve" koja je pomogla da se izradi Plan zagovaranja a na osnovu Paketa ekonomskih mjera. Da bi smo mogli napraviti kvalitetan Plan zagovaranja sa svim potrebnim aktivnostima, potrebno je da planirana sredstva za tu namjenu u ukupnom iznosu od 5460 eura uvećamo za 2340 eura odnosno za realizaciju aktivnosti kvalitetnog Zagovaračkog plana potrebno je ukupno 7800 eura. Kao rezultat ovih aktivnosti imamo izrađen Plan zagovaranja sa detaljnim aktivnostima.
3.1. Sastanci sa predstavnicima institucija, u Skladu sa Planom zagovaranja su pomjereni za februar 2016. umjesto da krenu od septembra 2015. Ova promjena se desila zbog prepoznavanja od strane partnerskih organizacija, potrebe da se prvo izradi Plan zagovaranja a tek onda da se krene sa
aktivnostima izvan partnerskih organizacija (sastanci i korespondencija).
Do sadašnjim aktivnostima a u skladu sa planiranim vremenskim okvirom, ostvareni su u potpunosti ili djelimično ovi rezultati:
1. Jačanje međusektorskog pristupa u obezbjeđivanju adekvatne, senzitivne i specijalizovane zaštite ženema žrtvama nasilja u porodici u Istočnoj Hercegovini.
Ovaj rezultat smo djelimično ostvarili jer nisu do kraja sprovedene planirane aktivnosti, a u skladu sa planiranim vremenskim okvirom. Evidentno je da postoji veliko uvažavanje međusobnog rada na polju mučltisektoralnog pristupa suzbijanja porodičnog nasilja među potpisnicima Sporazuma o saradnji, zainteresovanost za njeno produbljenje i spremnost da se djeluje mimo, zakonom propisanih obaveza djelovanja po pitanju suzbijanja nasilja u porodici. O tome svjedoči prisustvo svih predstavnika na jednodnevnoj edukaciji iako je bilo u vrijeme kolektivnih odmora kad neki od njih nisu radili. O tome sjedoči i njihovi do sadašnji odnos prilikom zakazivanja intervjua za monitoring kao i spremnosti da se saradnja nadogradi. Naravno o tome svjedoči po tri održana sastanka u svakoj od 6 opština Istočne Hercegovine, gdje su se uglavnom svi potpisnici odazivali pozivu i aktivno učestvovali na sastancima.
2. Ciljane organizacije žena su stekle vještine u zastupanju i razvile plan zastupanja vezan za ER3.
Ovaj rezultat je u potpunosti ostvaren o čemu svjedoči Analiza potreba, Analiza zakonskog okvira, Anliza dosadašnjih istraživanja na ovu temu, Plan ekonomskih mjera, Plan zagpovaranja, detaljan Plan akcije zagovaranja, izjave partnerskih organizacija, fotografije, izvještaji, računi, korespondencija sa partnerskim organizacijama, zapisnici sa sastanaka.
3. Razvijena održiva politika ekonomskog osnažnjivanja žena žrtava rodno zasnovanog nasilja na entitetskom nivou (Republika Srpska).
Ovaj rezultat je djelimično ostvaren jer su izrađeni Paket ekonomskih mjera, Plan zagovaranja, detaljan Plan akcije ali nije sproveden u dijelo jer su aktivnosti usmjerene za realizaciju navedenih dokumenata planirane tokom cijele 2016. godine.