Indeks članaka

"IZGRADNJA KAPACITETA III"

podržano od OAK Fondacije

Cilj 1. Podrška žrtvama porodičnog nasilja putem niza direktnih usluga.
-Žrtve porodičnog nasilja su ohrabrene da progovore o nasilju nad njima, da ga prijave i osnažene da preuzmu kontrolu nad svojim životima (putem SOS linije i/ili ličnim dolaskom u svajetovalište zaprimljeno je ukupno 303 prijave nasilja u prodici; pokrenuto više od 124 pravne radnje)
-Žrtve porodičnog nasilja polažu veću pažnju na zdravstvenu zaštitu (urađen informator, 500 komada za žene iz reda ranjivih kategorija koje dijelimo po Istočnoj Hercegovini; održano više radionica iz oblasti zdravstvenog prosvjećivanja).


-Istočna Hercegovina ima razvijen multidisciplinarni pristup u suzbijanju nasilja u porodici i drugih oblika nasilja nad djevojkama i ženama ( gotovo u svim procesuranim slučajevima sudjelovali su u potpunosti ili djelimično institucije/organizacije potpisnici Sporazuma o saradnji kao podrška žrtvama; održano 18 okruglih stolova, 13 seminara, 24 radionica, 7 konferenica sa drugim NVO-ima, žrtvama porodičnog nasilja kao i potpisnicima Sporazuma o saradnji ; sprovodi se monitoring saradnje sa potpisnicima Sporazuma o saradnji kako bi ga unaprijhedlili i revidirali sa postojećim zakonodavnim izmjenama od momenta potpisivanja do sada)
- Doprinos podizanju svijesti javnosti i razbijanje tabua o nasilju u porodici uključujući i adekvatnije medijsko izvještavanje (održane 3 Javne tribine i 12 radionica za građane; za ove tri godine održano ukupno 18 uličnih kampanja, u svakoj opštini Istočne Hercegovine po jedna u okviru 16 dana aktivizma ; jedna radionica za medije o načinu izvještavanja).

Cilj 2. Promovisanje ekonomskog osnaživanja socijalno ranjivih žena.
-Žene ranjivih kategorija su osposobljene da pokrenu vlastite poslove u Istočnoj Hercegovini (njh 158 su dobile nova znanja i vještine za izradu biznis plana; njih 13 su obučene za razne oblasti zanatskih usluga-rad u vitražu,šivenje, heklanje, pletenje, tkanje, izrada suvenira,sapuna i nakita; njih 120 su dobile nova znanja o uspostavljanju i radu ženskih zadruga).
-Stvoreni optimalni uslovi za rad, izložbu robe i marketing proizvoda i usluga koje će proizvoditi žene žrtve porodičnog nasilja i siromašne seoske žene (putem Srednjovjekovne pijace i Etno sobe- gdje su žene dobile i opremu i materijal i izložbeni prostor u Trebinju što je omogućilo uvećanje njihovog kućnog budžeta).
-Žene farmeri Istočne Hercegovine su organizovane i osnažene da se zalažu za poboljšanje njihovog položaja (međusobno umreženo 71 žena farmera u Istočnoj Hercegovini; urađena anliza potreba i problema žena farmera sa preporukama).
-Uvedeni paketi ekonomskog osnaživanja žena žrtava porodičnog nasilja na lokalnom i entitetskom nivou(na lokalnom nivou opštine Berkovići i Gacko su uvele novu budžetsku liniju bespovratne novčana sredstva za pokretanje samouposlenja za žene žrtve porodičnog nasilja a Grad Trebinje je stavio u Gender akcioni plan za 2016-18; na Entitetskom nivu prva 2 prijedloga naša organizacija samostalno lobira a ostala tri u saradnji sa "Lara" iz Bijeljine i "HCL" iz Banjaluke i nadamo se da će se tokom 2016 usvojiti bar djelimično).

Cilj 3. Sprovođenje istraživanja, monitoring i zagovaranje za unapređenje položaja žena u društvu i obezbjeđenje usvajanja i sprovođenja zakona koji štite ženska prava, naročito žena žrtava porodičnog nasilja.
-Istražene pojedine pojave iz oblasti ženskih ljudskih prava i položaja žena u društvu i porodici u BH (urađena studija, vidjeti rezime studije).
-Ojačan ženski lobi (naša organizacija je postala punopravna članica Sigurne mreže i zajedno sa drugim organizacijama kroz ovu i druge mreže-Ženska mreža BiH, Ženska posla i dr. Radi na jačanju ženskog lobija u BiH kao i u regionu).
-Unapređeno postojeće zakonodavstvo koje tretira ženska ljudska prava (Putem dvodnevne konferenciju mladih feministkinja lobirali smo za unapređenje postojećeg zakonodavstva koje tretira nasilje nad ženama; pokrenuli smo snažnu kampanju u 2015. kao nastavka predhodnih, za izmjenu zakonodavstva koje tretira ekonomsko osnaživanje žena žrtava porodičnog nasilja, pokrenuli smo i kampanje za izmjenu Porodičnog zakona RS i Zakona o zaštiti od porodičnog nasilja koje ćemo također prenijeti u naredni period jer naši zahtijevi nisu uvaženi ali mi ne odustajemo od njih-u ovome će nam pomoći i planirani monitoring sudskih slučajeva kao i rada policije u periodu 2016/2017).
-Povećan broj žena na izbornim listama nakon izbora (u okvirima ulične kampanje pružili smo podršku ženama političarkama svih političkih opcija u BH) .
-Doprinos kvalitetnijem životu žena u društvu i porodici (organizovanjem brojih okruglih stolova, istraživanja, studija, javnih tribina, radionica, kampanja, medijskih priloga, konferencija i seminara, uticalo je na doprinos podizanja svijesti generalno kod građana što vodi ka kvalitetnijem životu žena u društvu i porodici ) .

Cilj 4. Jačanje održivosti Ženskog centra Trebinje kroz vanjsko namicanje sredstava, stvaranje lokalnih prihoda i podrška dobrobiti zaposlenih i drugih relevantnih aktera.
-Trideset profesionalaca iz Istočne Hercegovine (policajaca, socijalnih radnika, zdravstevnih radnika i naše organizacije) je prošlo vrlo kvalitetan trening "Pregorjevanje profesionalaca".
Članice naše organizacije prošle su ukupno tri seminara za namicanje sredstava uključujući i u vezi osnivanja i vođenja zadruge.