Indeks članaka

„IZGRADNJA KAPACITETA III“

podržano od OAK Fondacije

Trogodišnju opštu podršku koju je OAK Fondacija omogućila našoj organizaciji svakako je od ključnog značaja za rad i razvoj naše organizacije a na opštu korist društva (po pitanju žena posebno ranjivih katgorija) kako u lokalnoj tako i entitetskom, državnom pa i regionalnom nivou.Naša organizacija ima trogodišnji plan i program a u toku prve godine , zahvaljući OAK Fondaciji uspjeli smo da ostvarimo brojne rezultate i da budemo prisutni na mnogim seminarima, sastancima i edukacijama što doprinosi izgradnji naših kapaciteta:
Cilj 1.Podrška žrtvama porodičnog nasilja putem niza direktnih usluga.

-Pružena besplatna pravna pomoć i zastupanje pred sudom za ukupno 34 osobe.
-Ukupno pružena pomoć putem SOS linije i ličnim dolaskom u savjetovalište za 96 žrtava porodičnog nasilja.
-Nastavak razvijanja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nasilja u porodici i drugih oblika nasilja nad ženama i djeom.
-Organizovane ulične akcije u toku 16 dana aktivizma kao i uoči opštih izbora u cilju podrške ženama političarkama.
-Urađeno redizajniranje web stranice naše organizacije.

Cilj 2. Promovisanje ekonomskog osnaživanja socijalno ranjivih žena.
-Uz podršku Grada Trebinja dobijeno na Besplatno korištenje javana površina od 500 m2 za realizaciju Srednjovjekovne pijace svake subote od maja do septembra na kojoj su korist imali 36 osoba (11 žena žrtava porodičnog nasilja) i 25 siromašne osobe koje se bave raznim zanatima i rukotvorinama. Srednjovjekovna pijaca postala prepoznatljiv turistički brend o kome su izvještavle brojne medijske kuće u zemlji i inostranstvu kao i turistička atrakcija Grada koja je uvrštena u ponudu turističkih agencija.
-Žene ranjivih kategorija dobile su mogućnost da uvećaju svoje kućne budžete kroz realizaciju Etno sobe .
-Obučeno 158 žena iz reda ranjivih kategorija izradi biznis plana u Istočnoj Hercegovini.
-Međusobno umreženo 71 žena farmera u Istočnoj Hercegovini.

Cilj 3. Sprovođenje istraživanja, monitoring i zagovaranje za unapređenje položaja žena u društvu i obezbjeđenje usvajanja i sprovođenja zakona koji štite ženska prava, naročito žena žrtava porodičnog nasilja.
-Urađeno istraživanje i prevedeno na engleski jezik.
-Putem dvodnevne konferenciju mladih feministkinja lobirali smo za unapređenje postojećeg zakonodavstva koje tretira nasilje nad ženama.
-U okvirima ulične kampanje pružili smo podršku ženama političarkama svih političkih opcija u BH.

Cilj 4. Jačanje održivosti Ženskog centra Trebinje kroz vanjsko namicanje sredstava, stvaranje lokalnih prihoda i podrška dobrobiti zaposlenih i drugih relevantnih aktera.
-Osnažena Etno soba.
-Dvije članice naše organizacije su prošle seminar o osnivanju socijal enteprice.