Indeks članaka

„HOĆEMO SIGURNE KUĆE A NE PRIHVATILIŠTA!“

Podržano od švajcarske agencije za razvoj i saradnju u BH

Dana 07.04.2012.god. NVO Ženski centar Trebinje je uz podršku švajcarske agencije za razvoj i saradnju održao uličnu Manifestaciju u na Trgu Slobode u Trebinju.

Cilj manifestacije pod nazivom „Hoćemo sigurne kuće, a ne prihvatilišta“ je bio da se promoviše važnost Sigurnih kuća i skrene pažnja na aktuelni Nacrt zakona o socijalnoj zaštiti u Republici Srpskoj, koji u članu 121 predviđa prihvatilišta kao alternativni smještaj za sve socijalno ugrožene kategorije (uključujući djecu i odrasle, žrtve trgovine ljudima, beskućnike, narkomanskei zavisnike, žrtve porodičnog nasilja itd). Vjerujući da se žrtve porodičnog nasilja ne mogu svrstati zajedno sa drugim socijalno ugroženim kategorijama (jer one zahtjevaju različite tretmane od onih koji im se mogu obezbijediti u prihvatilištima) svrha ulične manifestacije je bila da se ukaže na nepravilnosti u Nacrtu socijalnog zakona, te na potrebu većeg broja Sigurnih kuća u Republici Srpskoj, posebno u Istočnoj Hercegovini gdje ne postoji nijedna Sigurna kuća. Ženski centar Trebinje je uvidjeo važnost skretanja pažnje na ovaj problem i prepoznao ga kao veoma važan korak prema izmjeni Nacrta zakona o socijalnoj zaštiti i posljedično osnivanju većeg broja Sigurnih kuća.

Za svrhe manifestacije osmislili smo promotivni materijal (posteri, letci, najlon kese itd.) kroz koje smo ukratko predstavili probleme i opravdali potrebu za većim brojem sigurnih kuća. Promotivni materijal su podijelile naše aktivistkinje, članice Ženskog centra Trebinje. Uz to, aktivistkinje su govorile o aktuelnom Nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti i njegovim nedostatcima koji se odnose na problme smještanja žrtava porodičnog nasilja u prihvatilišta, umjesto u sigurne kuće.

Manifestacija je također bila propraćena medijski (RTRS, Trebinje danas, Lokoportal, Radio Trebinje, Korona radio). Mlada aktiviskinja Ženskog centra Trebinje, prof. Mirna Bijedić je dala intervju za nekoliko medijskih kuća u kojima je objasnila svrhu manifestacije i njenu važnost za cijelu javnost Republike Srpske. Ona je također podvukla činjenicu da Rapublici Srpskoj nedostaju sigurne kuće, obraćajući posebnu pažnju na činjenicu da region Istočne Hercegovine nema nijednu. Stoga, ona je strogo istakla hitnost i nužnost osnivanja bar jedne sigurne kuće u pomenutom regionu.

Prema zapažanju aktivistkinja, manifestacija je imala odličan odziv i bila je dobro prihvaćena i podržana od strane kako ženske tako i muške populacije. Građani Trebinja su bili visoko motivirani i zainteresovani za manifestaciju. Nije zabilježen niti jedan slučaj otpora prema subjektu/temi manifestacije. Interakcija sa građanima Trebinja je ocjenjena kao odlična od strane aktivistkinja koje su učestvovale u Uličnoj manifestaciji i od strane Ženskog centra Trebinje.

Na kraju, zaključujemo da su građani Trebinja upoznati s problemima socijalne zaštite žrtava porodičnog nasilja i da su postali svjesni važnosti izgradnje sigurne kuće u Istočnohercegovačkom regionu. Kao rezultat, mi osjećamo da su građani spremni koncipirati i prihvatiti našu ideju o Sigurnoj kući, kao što smo i mi spremni da uložimo trud u njeno sprovođenje.

U okviru ovog projekta održan je 09.04.2012. i Okrugli sto sa predstvnicima CJB Trebinje, Centra za socijalni rad trebinje, Domom zdravlja, svim srednjim i osnovnim školama kao i vrtićima u Trebinju.Na ovom okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici TV RS koa i drugih medijskih kuća-ukupno 22 učesnika. Okrugli sto je održan u prostorijama CJB trebinje koji su i na ovaj način iskazali podršku ovoj našoj akciji. Uz redovnu razmjenu informacija o pojednačnim statistikama žrtava porodičnog nasilja, gdje kao i do sada naša organizacija bilježi najveći broj prijava-u odnosu na institucija, učesnike okruglog stola upoznali smo sa ciljem ovog projekta. Naime, svim učesnicima okruglog stola podjeli smo naše ponovljeno izdanje istraživanje o potrebamna realizacije sigurne kuće na području Istočne Hercegoivine koje smo dijelili građanima i na uličnoj manifestaciji. Svim učesnicima podjeljen je i nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti RS kao i promotivni letci.Učesnike skupa upoznali smo sa razlozima zašto je naša organizacija pokrenula ovaj projekat i održala uličnu manifestaciju kao i ovaj okrugli sto. Svi predstavnici institucija su se složili da je naša akcija opravdana jer se i sami kroz svoj profesionalni rad susreću sa žrtvama porodičnog nasilja i dijele naše stavove.