Indeks članaka

“ISTRAŽIVANJE O POTREBAMA REALIZACIJE SIGURNE KUĆE U ISTOČNOJ HERCEGOVINI“

podržano od UNIFEM

Glavni cilje ovog projekta je bio istražiti potrebu za uspostavljanje sigurne kuće za smještaj žrtava porodičnog nasilja u Istočnoj Hercegovini,na osnovu koga bi mogli dokumentovano zahtjevati finansiranje tekućih troškova sigurne kuće od strane Vlade RS i opština Istočne Hercegovine. Naša organizacija uz pomoć Opštine Berkovići ima mogućnost da upotpunosti izgradi ovaj objekat i uspostavljanje sigurne kuće bi uveliko ohrabrilo žrtve porodičnog nasilja da prijave nasilje nad njima i olakšao im izlazak iz začaranog kruga nasilja. S druge strane za nasilnike bi značilo upozorenje jer bi im stavio na znanje ozbiljnu namjeru države da pomogne žrtvama kao i opmenu da žrtve sada imaju alternativu.

Kao što nam je i sami cilj ovog projekta bio, uradili smo istraživanje o potrebi za Sigurnom kućom za smještaj žrtava porodičnog nasilja u Istočnoj Hercegovini. Istraživanje je opravdalo potrebu za izgradnjom Sigurne kuće na nivou Istočne Hercegovine. Na osnovu istraživanja došli smo do podataka da bi potreban kapacitet bio upravo na osnovu standarda EU, sedam ležajeva za odrasle, a kako najčešće uz jednu ženu žrtvu ide po dvoje do troje djece, onda bi potreban ukupni kapacitet iznosio 20 ležajeva.

Istraživanje je obuhvatilo polustruktuisane intervjue sa profesionalcima iz svih institucija policije, centara za socijalni rad, domova zdravlja, javnog tužilaštva, Opština, vrtića, osnovnih i srednjih škola, medija i nekih NVO-a sa područja Istočne Hercegovine. Osim njihovih polustruktuisanih intervjua korišteni su i podaci iz institucija koje direktno rade sa žrtvama porodičnog nasilja.

Aktivnosti koje se realizuju ovim projektom usmjerene su i na prevenciju nasilja nad ženama i djevojkama jer činjenica je da se identifikuje potreba za uspostavljanjem Sigurne kuće za smještaj žrtava porodičnog nasilja i da projekat ima komponentu saradnje sa lokalnim vladininm institucijama uključujući obrazovne (sve vrtiće, osnovne i srednje škole) iz Istočne Hercegovine, a samim tim djeluje i preventivno. S jedne strane uključivanje vladinog i nevladinog sektora u cilju pružanja veće podrške žrtvama porodičnog nasilja djeluje kao upozorenje na nasilnike da dalje ne čine nasilje. S druge strane svi vrtići, osnovne i srednje škole u Istočnoj Hercegovini su ujedno i naši partneri jer su potpisnici Sporazuma o saradnji u borbi protiv nasilja u porodici i sve ove informacije razmjenjuju sa svojim učenicima/djecom.

Korist od projekta imaju prvenstveno žene i djeca žrtve porodičnog nasilja ali i sve institucije i organizacije koje se bave problematikom porodičnog nasilja jer će u narednom periodu imati gdje da smjeste same žrtve.

U ovom projektu nismo imali partnere za istraživanje, ali smo imali sporazum o saradnji sa svim relevantnim institucijama Istočne Hercegovine kao što su policija, centri za socijalni rad, domovi zdravlja i tužilaštvo u cilju suzbijanja porodičnog nasilja i od kojih smo dobili punu podršku u realizaciji ovog istraživanja.