Indeks članaka

“IZGRADNJA KAPACITETA”

podržano od OAQ Fondacije

Ovaj projekat namjenjen je izgradnji kapaciteta naše organizacije ali i cijele regije Itočne Hercegovine u cilju stvaranja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja porodičnog nasilja, a koji je podržan od OAQ fondacije. Projektom su obuhvaćene sve opštine Istočne Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Bileća i Berkovići).

Cilj 1. Specijalistički trening za članice našeg udruženja (ToT) edukovanjem žena žrtava porodičnog nasilja koje su prevazišle svoj problem, u redove Ženskog centra u cilju širenja mobilnog tima za podršku žrtvama porodičnog nasilja.

Nabavkom dodatne opreme (traka za trčanje, kompjuteri, kamera, projector sa dodacima, foto aparat i programa za bazu podataka) stvorili smo optimalne uslove za rad članica Ženskog centra. Edukacijom deset žena bivših žrtava porodičnog nasilja metodom ToT i upoznavanjem sa zakonskom regulativom RS i BiH koja tretira porodično nasilje, našu organizaciju obogatili smo sa novim timom ali i sa novim pomagačima ženam i djeci žrtvama porodičnog nasilja. Svaka od njih dobila je i sumirane materijale od petnaestodnevne edukacije (tri puta po pet dana) i putem završnog zajedničkog vikenda.

Cilj2. Žene žrtve porodičnog nasilja imaju veće povjerenje, razumjevanje i nadu kada vide druge žene koje su takođe bile žrtve porodičnog nasilja, da su riješile svoje probleme.

U toku izvještajnog perioda 74 žene prošele su kroz grupe samopomoći, podjeljene u osam grupa.Svakim danom u sedmici jedna grupa je održavala sastanak, tako da se svaka grupa okupljala jednom sedmično. Primjećen je značajan napredak kod žena žrtava porodičnog nasilja jer su vidjeli da uvjek postoje maker dva rješenja I ako ga one u tom momentu I nevide kao I da moraju odgovornost za svoj život I živote svoje djece moraju preuzeti u svoje ruke a ne prepustiti da nasilnik manipuliše sa njima. Ovaj način rada pokazao se kao jako uspješan. Tim putem došli smo i do nekih saznanja koja su pomogla u rješavanju njihovih problema.

Cilj 3. Umrežavanja vladinih institucija i nevladinih organizacija u cilju pružanja adekvatnije podrške i pomoći žrtvama porodičnog nasilja na nivou Istočne Hercegovine.

Tokom izvještajnog perioda održani su sastanci sa predstavnicima Opština, policije, centara za socijalni rad, Domova zdravlja, Crvenim krstom, nevladinim organizacijama koje se bave nekim segmentima ljudskih prava, medijskih lokalnih kuća, svim vrtićima i osnovnim i srednjim školama u Nevesinju, Gacku, Ljubinju, Bileći i Berkovićima što je rezultiralo sa potpisivanjem sporazuma o saradnji i pojedinačnih protokola.Dakle sa 62 vladine i nevladine institucije i organizacije potpisale su sa našom organizacijom multidisciplinarni pristup suzbijanja porodičnog nasilja u Istočnoj Hercegovini. Na ovaj način zaokružili smo cijelu regiju a početna tačka su nam bili prvobitno potpisani sprazum o saradnji i pojedinačni protokoli u opštini Trebinje s tim da Centar javne bezbjednosti i Javno tužilaštvo imaju regionalan karakter jer pokrivaju cijelu Istočnu Hercegovinu.Ovo smo publikovali i kroz brošuru koju smo podjelili u svakoj opštini po 1000 komada (ukupno 6000 komada) ali i putem TV gostovanja na nacionalnoj televiziji u jednom od najgledanijih termina-Jutarnji program RT RS.