Indeks članaka

„ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA KAO NOVA KATEGORIJA SIROMAŠNIH“

podržano od Kvinna till Kvinna

Opšti cilj je doprinos jačanju žena žrtava porodičnog nasilja kroz stvaranja uslova za njihovu ekonomsku nezavisnost.

Cilj projekta je spoznaja uticaja porodičnog nasilja na stvaranje nove kategorije siromašnih –žena i djece žrtava porodično nasilja i doprinos stvaranju pozitivnih politika za uvođenje gender senzibilnih budgeta na svim nivoima u BiH.

Tokom ovog projekta uspjeli smo da izgradimo veći mrežu ženskog lobija koja obuhvata žene na različitim pozicijama moći kako u politici, društvu tako i u ekonomiji.

Rezultati ove projektne godine su:

3. Informisanje donosilaca odluka da definišu politike koje pružaju veće ekonomske mogućnosti za žene žrtve porodičnog nasilja npr. socijalna ekonomija, gender senzitivni budgeti.

4. Doprinos podizanju svijesti društva o ovoj problematici.

Kako je projekat pisan na dvije godine tako su rezultati jedan i dva ostvareni u prvoj projektnoj godini.

Postoje realne šanse da u narednom periodu izlobiramo osnivanje Fondova rizičnog kapitala ili pak Garantnih fondova kao podršku ekonomskom osnaživanju žena žrtava porodičnog nasilja.

Početak godine provekli smo uglavnom u pripremama kampanje tj. Okruglih stolova i kampanje koji su išli paralelno i u prilično kratkom vremenskom okviru (od oktobra do kraja decembra) kako bi smo joj dali što više na težini i kako bi smo praktično bili stalno zastupljeni u tom periodu na TV i na taj način skrenuli veću pažnju na nas, odnosno na problem i moguća rješenja što i jeste bio naš cilj tako da smo imali pa\nju TV RTRS, BH1, ATV, Herceg TV, BN, radio Bijeljina, radio Trebinje. Dakle, prvo polugodište pripremali smo materijal za kampanju postere i letke kao i pronalazili i lobirali pojedinke za „žensku neformalnu mrežu“ koja uključuje žene raznih profila i položaja kako u društvu, politici tako i u ekonomiji.Pripreama za kampanju uključuje izrada letaka i postera koji su nosili poruke o Garantnom fondu i drugim oblicima podrške ekonomskog osnaživanja žena uz rezime istraživanja „Žrtve porodičnog nasilja kao nova kategorija siromašnih“. Letke ismo dijelili ne samo po okruglim stolovima i partnerskim organizacijama gdje smo dijelilie i postere već i u toku uličnih manifestacija u okviru šesnaest dana ženskog aktivizma ali i u svim opštinama u Istočnoj Hercegovini prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji i Pojedinačnih protokola. U toku ovog perioda iznašli smo pravni model realno primjenjljiv za naše prilike uz pomoć Profesora sa Ekonomskog fakulteta iz Banja Luke g-dina Željka Račića:

1. Garantni fondovi- ideja o Garantnim fondovima na nivou RS već postoji ali kao Vladin paket mjera za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća. U našem slučaju mi tražim o da se uz mala i srednja preduzeća uvrste i fizička lica po mogućnosti i imenovana kao žene žrtve porodičnog nasilja ali je dovoljna formulacija i Fizičko lice. U tom slučaju Vlada RS podupire garancije za mala i srednja preduzeća a u našem slučaju i žene žrtve porodičnog nasilja, koje bi željele pokrenuti vlastiti biznis ali koji inače nebi bili u stanju da dođu do povoljnijih kreditnih linija za podsticaj razvoju biznisa (sva imovina vodi se na muževima)!Trebutno u toku perioda izvještavanja januar/februar 2010 u toku su rasprave na nivou Narodne Skupštine Republike Srpske generalno o Garantnim Fondovima.Primjer za Garantni fond imamo u Srbiji koja je 2003 donijela Zakon o garancijskom fondu!

2. Fondovi rizičnog kapitala- su već poznati susjednim državama npr. Hrvatska gdje investitor ulaže u ideju fizičkog/pravnog lica, u našem slučaju žene žrtve porodičnog nasilja koja nema vlastiti novac ali ima ideju npr. proizvodnju kozjeg sira. U tom slučaju investitor omogućava samozaposlenje žene žrtve porodičnog nasilja ili više osoba za realizaciju poslovne ideje a kapital tj. profit se recipročno dijeli sa ulogom odnosno radom.

3.Prilikom odobravanja većih kredita u RS preko Investiciono razvojne banke gdje se kamata kreće oko 6 % a koji mogu dobiti samo preduzeća, da se uslovi na svakih 50 000 eura po jedno mjesto za žene žrtve porodičnog nasilja.

4. Da se obezbjede podsticajne mjere za privatnike koji preko Zavoda za zapošljavanje uposle ovu kategoriju stanovništva kao što je bilo npr. za demobilisane borce, ili pak Rome!

Planirane Okrugle stolove u Bijeljini, Mostaru i Zenici održani su uz podršku partnerskih organizacija „Lara“ iz Bijeljine, „Žene BiH“ iz Mostara i „Info teka“ iz Zenice (tadašnje članice „Medike“) koje su učestvovale u izradi istraživanja „Žene žrtve porodičnog nasilja kao nova kategorija stanovništva“ koja nam je i poslužila kao povod i osnova održavanja ovih okruglih stolova.Dok smo u Republici Serpskoj davali konkretne gore navedene modele koji su zakonski primjenjivi u RS, tako smo u federaciji Bosne i Hercegovine ovo pokazivali kao modele koji se mogu prilagoditi nivou kantona i primjeniti i u tom entitetu.

I Okrugli sto održan je u Banjaluci sa početkom u 11 časova, 28.10.209. na kom je prisustvovalo 15 osoba i to poslanice, predstavnice ministarstava, Gender centra RS i predstavnica KtK kancelarije iz Sarajeva.

II Okrugli sto održan je u Bijeljini 28.10.209. sa početkom u 18 časova na kome su prisustvovali predstavnici Nvo-a, privatnici i predstavnici Agencije za razvoj NERDA, Zavoda za zapošljavanje-njih 25.

III Okrugli sto održan je u okviru druge dvodnevne međunarodne konferencije koju smo održali u Trebinju 7. i 8. novembra u okviru šesnaest dana aktivizma a pd nazivom „Teorija i praksa zakonodavstva BiH“ koji tretira ženska i dječija ljudska prava a koja je bila sufinansirana od Ministarstva za civilne poslove BiH i Filije.

IV Okrugli sto održan je u Mostaru 21.12. sa početkom u 10 časova za predstavnike institucija sa kojima sarađuje

NVO „Žene BiH“ , njih 37 koji su podjelili svoja razmišljanja sa nama. Kako su bili prisutni uglavnom predstavnici institucija i NVO-a tako smo i imali različite komentare.

V Okrugli sto održan je u Zenici, takođe 21.12. u popodnevnim časovima, sa početkom u 18 časova gdje su bili uglavnom predstavnici privatnici i Nvo sektor , njih 35.

VI Okrugli sto održan je u Sarajevu, 23.12. za 25 osoba koji dolaze uglavnom iz sfere politike i institucija.

Važno je napomenuti da smo od nekih predstavnika vlasti posebno iz RS dobili pisma podrške i ako su lično bili spriječeni da prisustvuju od čega izdavajamo Presjednika Narodne Skupštine RS g-dina Igora Radojčića, Podpresjednica Vlade RS g-đa Jasna Brkić kao io jedan broj odbornika i odbornica oba entiteta koji su nam važni dalje u budućnosti jer su na ovaj način sikazali podršku našim aktivnostima u ovom pravcu.

Aktivnostima kampanje, okruglim stolovima uključujući I konferenciju doprinjeli smo ostavrivanju ovih rezultata:

3. Informisanje donosilaca odluka da definišu politike koje pružaju veće ekonomske mogućnosti za žene žrtve porodičnog nasilja npr. socijalna ekonomija, gender senzitivni budgeti.

4.Doprinos podizanju svijesti društva o ovoj problematici.