Indeks članaka

"MOJA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA"

U periodu trajanja projekta "Moja ženska ljudska prva" od 11.04.2005. do 11.07.2005., koji je podržan od UNDP, Ženski centar je otvorio kancelariju u Bileći i održao ukupno 9 interaktivnih radionica. Projektom su obuhvaćene dvije grupe žena i muškaraca bilećke opštine kao i predstavnici institucija, vladinih i nevladinih, u opštini Bileća (Opština, Centar za socijalni rad, mediji, NVO-i, Suda za prekršaje, članovi opštinske Gender komisije). Učesnici/ce radionica, njih 237, na ovim interaktivnim radionicama dobili su ključne informacije u vezi nasilja po polnoj osnovi, odnosno o Zakonu o ravnopravnosti polova, njegovim mogućnostima, kao i mehanizmima za njegovu implementaciju.

Rezultati ovog projekta su :

 • zajedničke aktivnosit u cilju informisanja i primjene Zakona o ravnopravnosti polova u opštini Bileća ;
 • izgradnja saradnje NVO i vladinih institucija u opštini Bileća ;
 • podizanje svijesti gradjana i gradjanki o ovoj problematici i njihovim pravima odnosno o mehanizmima njihove zaštite preko implementacije Zakon o ravnopravnosti polova  i
 • prepoznavanje od strane Opštine naše organizacije kao bitnog aktera u borbi protiv svih vidova diskriminacije nad ženama i djecom i podrške premaistoj

Teme interaktivnih radionica za dvije grupe

 • Radionica "Eliminacija nasilja po polnoj osnovi" 28.04.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju obrazovanja" 19.05.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju zdravlja i socijalne zaštite" 20.05.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju javnog života" 30.05.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju ekonomije i rada" 31.05.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju obrazovanja" 02.06.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju zdravlja i socijalne zaštite" 03.06.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju javnog života" 28.06.2005.
 • Radionica "Ravnopravnost polova po pitanju ekonomije i rada" 29.06.2005.

Smatramo da je otvaranje područne kancelarije, kao i plasiranje ključnih informacija iz  gender perspektive iz oblasti ekonomije i rada, zdravlja i socijalne zaštite, javnog života, obrazovanja i eliminacije nasilja nad ženama, doprinjelo boljem razumjevanju  položaja žena kao i iznalaženju mehanizama za njihovo praćenje i podršku.