Indeks članaka

“PROTOKOLI O SARADNJI”

Od samog osnivanja, u fokusu rada NVO Ženski centar  nalazi se porodično nasilje. Shodno tome, najviše aktivnosti je usmjereno u tom pravcu, a rezultat je sve veći i veći porast prijave nasilja u porodici u opštini Trebinje, kao posljedica ohrabrivanja žrtve i vraćanja povjerenja u institucije, uz podršku i pomoć naše organizacije.Da bismo adekvatno odgovorili ovom problemu izgradili smo mrežu aktera u lokalnoj zajednici koja se gradi na moralnoj obavezi i koju svi poštuju.

Naime, u predhodnoj 2004. god. potpisan je Sporazum o saradnji koji definiše obaveze i saradnju između Ženskog centra i 18 vladinih i nevladinih tijela u cilju organizovane borbe protiv nasilja u porodici i adekvatnije podrške žrtvi. Potpisnici Sporazuma su  Opština Trebinje, Centar javne bezbjednosti Trebinje, Centar za socijalni rad Trebinje, Dom zdravlja Trebinje, Javno tužilaštvo koje pokriva cijelu Istočnu Hercegovinu uključujući i Foču, mediji (uključujući i TV jedinicu u Trebinju), sve osnovne i srednje škole, četiri dječija vrtića i Crveni Krst. Kako je ovaj Sporazum uopšten, u toku ove godine potpisani su Protokoli o saradnji koji jasno definišu prava i obaveze između pomenutih aktera. Ovaj primjer može da posluži I svim drugim opštinama /zemljama u okruženju kao primjer dobre prakse. U toku godine održavani su pojedinačni i kolektivni sasatanci sa potpisnicima Sporazuma i Protokola kako bi razmjenili mišljenja i informacije o predhodnim i planiranim aktivnostima, iskustvima i problemima.

Protokol o saradnji između CJB Trebinje, Centra za socijalni rad Trebinje i Ženskog centra

Protokol o saradnji između Centra javne bezbjednosti Trebinje, Centra za socijalni rad Trebinje i Ženskog centra Trebinje potpisan je 09.09.2005.god. u Trebinju. Kao rezultat te saradnje provedeno je nekoliko zajedničkih akcija koje su rezultirale boljom podrškom žrtvama i njihovoj većoj zaštiti. Organizovana je edukacija za profesionalce, uspostavljen bolji protok informacija i timski rad. Takođe ove dvije institucije usmjeravaju na našu pomoć sve korisnike/ce  koji ih trebaju (SOS linija , pravna pomoć i zastupanje pred sudom, psihosocijalna podrška, doktor ponedeljkom, kreativni centar za djecu i drugo). Rezultati naše saradnje su sihronizovani lanac podrške prema žrtvi koji ujedno djeluje upozoravajuće na nasilnika, a ohrabrujuće na žrtvu, dostupnost i pravovremenost informacija, ohrabrivanje žrtve, razvoj volonterizma i timskog rada, prepoznavanje potreba izgradnje kapaciteta institucija kao i međusobne edukacije, korištenje međusobnih resursa i programa za žrtve porodičnog nasilja (SOS linija, besplatna pravna pomoć i zastupanje pred sudom, psiho-socijalna podrška, i sl.). Iako smo imali od samog početka našeg rada, u globalu, dobru saradnju sa policijom ovim Protokolom smo je dodatno nadogradili i učvrstili na partnerskim osnovama.                                

Protokol o saradnji između NVO Ženski centar Trebinje i Domom zdravlja Trebinje

Protokol o saradnji između NVO Ženski centar Trebinje i Domom zdravlja Trebinje potpisan je 24.10.2005.god. u Trebinju. Protokolom su usvojeni ponuđeni crteži muškarca/žene, dječaka/djevojčice na kojima doktor zaokružuje mjesto povrede, kako bi se pojačao vizuelni utisak uz izdavanje povrednog lista. Ta skica, inače donešena sa studijskog putovanja u Švedsku koju nam je omogućila Kvinna till Kvinna, prilagođena našim uslovima, ovjerena od ljekara, zajedno sa povrednim listom, dostavlja se policiji koja je prosleđuje tužilavštvu i sudu. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, ta skica se počela koristiti ne samo za žrtve porodičnog nasilja već i za se druge povrede koje se procesuiraju od strane policije kao primjer dobre prakse. Osim toga služba Hitne medicinske pomoći je započela vođenje statistike srodstva nasilnika i žrtve što dosad nije bila praksa. Sa Dječijim dispanzerom dogivorili smo da prilikom sistematskih i drugih pregleda, u slučajevima primećivanja tragova nasilja nad djeteta, uključujući i zanemarivanje, obavjeste Centar za socijalni rad ili našu organizaciju što dosada nije bila praksa. Kao rezultat ovakvog vida saradnje već je spašen život, djevojčica je bila pred anoreksijom i uključivanjem Centra za socijalni rad, animirani su roditelji i uz adekvatnu ljekarsku terapiju i nadzor prevaziđene su teškoće.

Preko GAP projekta Domu Zdravlja Trebinje obezbjedili smo kupovinu ultrazvučnog aparata sa vaginalnom sondom i našim korisnicama omogućeni su  besplatni ginekološki i ultrazvučni pregledi.

Protokol o saradnji sa trebinjskim vrtićima

Protokol o saradnji sa trebinjskim vrtićima „Naša radost", Sv. Evgenija i carica Milica", „Čudesna zemlja" i „Ciciban"  potpisali smo  28.10.2005.god. u Trebinju.  Svako od njih preuzeo je obavezu, da  za  po dvoje djece iz porodica sa nasiljem obezbjedi besplatno cjelodnevne usluge.

Ovo je jednistveni primjer u BiH gdje se različiti akteri u društvu uključuju, volonterski u zbrinjavanju i pružanju podrške žrtvama porodičnog nasilja na ovakav način. Za ovu djecu, ovaj vid podrške  je vrlo važan, jer omogućava višesatno izdvajanje iz disfunkcionalnih porodica u okruženje gdje je prisutan smjeh i zabava, koji pomažu da se dijete opusti i da prevaziđe vlastitu traumu uz punu pažnju vaspitnih radnika/ca. Za porodicu ovo ima i olakšavajući ekonomski momenat, pošto porodičnonasilja stvara novu kategoriju siromašnih uslijed lišavanja žrtve lične imovine i finansijskih sredstava od strane nasilnika.  Za naše partnere - vrtiće naša organizacija je omogućila edukaciju prepoznavanja nasilja nad djetetom i stoji im na raspolaganju ukoliko imaju dodatne potrebe.